دوره و شماره: دوره 21، شماره 4(پیاپی 87)، زمستان 1389، صفحه 1-158 
1. طراحی مدل تعالی منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران با استفاده از تکنیک دلفی فازی

صفحه 1-22

دکتر ناصر میرسپاسی؛ دکتر عباس طلوعی اشلقی؛ دکتر غلامرضا معمارزاده؛ دکتر میرمهرداد پیدایی


5. تاثیر اندازه شرکت بر هموارسازی سود

صفحه 69-80

دکتر محمدرضا شورورزی؛ رحیم پهلوان