دوره و شماره: دوره 21، شماره 2(پیاپی 85)، تابستان 1389، صفحه 1-233 
3. خرید های تفننی و علل آن؛ ارزیابی مدلی در ایران

صفحه 43-63

دکتر کامبیز حیدرزاده؛ دکتر فریز طاهری کیا


10. تحلیل ریسک مالی سیستم های chp در شرایط عدم قطعیت

صفحه 175-186

دکتر سید علی بهبهانی نیا؛ دکتر مجید عمیدپور؛ بهرام تسلطی؛ پریسا بهبهانی نیا