دوره و شماره: دوره 21، شماره 1(پیاپی 84)، بهار 1389، صفحه 1-217 
1. طبقه بندی متقاضیان تسهیلات اعتباری بانکها با استفاده از تکنیک ماشین بردار پشتیبان

صفحه 1-19

دکتر عباس طلوعی اشلقی؛ دکتر هاشم نیکومرام؛ فرناز مقدوری شربیانی


2. حکمرانی خوب : اکولوژیی متعادل

صفحه 21-45

دکتر غلامرضا معمارزاده؛ دکتر جواد جاسبی؛ دکتر ندا نفری


4. بررسی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر نسبت های سودآوری

صفحه 65-78

دکتر قدرت ا... طالب نیا؛ دکتر فریدون رهنمای رودپشتی؛ چیا طالب پور اصل


6. الگوریتمی کارا به منظور مدیریت سرمایه و هزینه در صنایع برش

صفحه 93-104

دکتر حسن جوانشیر؛ دکترمحمد تقی تقوی فرد؛ فروغ اسلامی