دوره و شماره: دوره 20، شماره 4(پیاپی 83)، زمستان 1388 
3. تبیین و آزمون مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک در حسابرسی عملیاتی

صفحه 33-54

دکتر حمید رضا وکیلی فرد؛ دکتر مریم صلاحی نژاد


6. بررسی تفاوت های رفتاری بین سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بعد از تعطیلات هفتگی

صفحه 79-86

دکتر مریم خلیلی عراقی؛ دکتر فریدون رهنمای رودپشتی؛ آرام جودکی