بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

  • یاری فر، رضا [1] استادیار گروه حسابداری ومدیریت ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران. ryarifar@gmail.com
  • یاری فرد، رسول [1] دکترای حسابداری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران
  • یاورزاده، محمدرضا [1] کاندیدای دکتری آینده پژوهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
  • یاوری فر، بابک [1] دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
  • یعقوب نژاد، احمد [1] نویسنده مسئول یا طرف مکاتبه
  • یکتایی، محمدحسین [1] استادیار، عضو هیأت علمی واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران
  • یوسفی، ثمین [1] دانش‌آموخته دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران Yousefi_samin@yahoo.com

C