بررسی میزان تأثیر مؤلفه های فرهنگی بر تقاضای بیمه عمر با تاکید بر آینده نگری مورد مطالعه: بیمه مرکزی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر (مسئول مکاتبات)

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی "میزان تأثیر مؤلفه های فرهنگی بر تقاضای بیمه عمراز دیدگاه کارکنان بیمه مرکزی ایران" به روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری، کارکنان بیمه مرکزی ایران در سال 1393 می باشد که حجم آنها 513 نفر می باشد. از جامعه آماری پژوهش نمونه ای به حجم 220 نفر با به کارگیری فرمول نمونه گیری کوکران انتخاب شد. به منظور نمونه گیری نیز پس از برآورد حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. برای سنجش مؤلفه های فرهنگی مؤثر بر تقاضای بیمه عمر از پرسشنامه ای که محقق تدوین کرده است، با همین عنوان استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون استفاده شد.  نتایج تحقیق نشان داد که بین مؤلفه های فرهنگی با تقاضای بیمه عمر رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد, و همچنین نشان  می دهد که، مؤلفه‌ی آینده نگری با تقاضای بیمه عمر رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد . به عبارت دیگر وجود آینده نگری منجر به افزایش تقاضای بیمه عمرمی شود. همچنین بین مؤلفه ی آگاهی با تقاضای بیمه عمر رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. در ادامه نیز مشخص شد که بین مؤلفه ی خردورزی با تقاضای بیمه عمر رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد به عبارت دیگر وجود خردورزی منجر به افزایش تقاضای بیمه عمر می شود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که مولفه های خردورزی، آینده نگری و آگاهی پیش بینی کننده افزایش تقاضای بیمه عمر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cultural Components on Life Insurance Demand from the View of Central Insurance Staff of Iran (With emphasis on Futuristic views)

نویسندگان [English]

  • Niloufar Mirsepasi 1
  • Hajieh Rajabi Farjad 2
چکیده [English]

The present study aimed to evaluate the impact of cultural components on life insurance demand from the view of employees of central insurance of Iran by descriptive-correlation method. The study population is all staffs of Iran central insurance in 214. According to the latest statistics, the staffs are 513.A sample size of 220 is selected by Cochran’s formula. Simple random sampling method is used for sampling method. To evaluate effective cultural components on life insurance demand, a researcher-built questionnaire is used with the same title. Pearson correlation test and regression analysis are applied for data analysis. The results of study show that there is a direct and positive association between cultural components and life insurance demand. In other words, cultural components lead to the increase of life insurance demand. The results of the study show that futuristic views component has direct and positive association with life insurance demand. IN other words, futuristic views lead to increase of life insurance demand. Also, there is a direct and positive association between awareness and life insurance demand. In other words, awareness leads to the increase of life insurance demand. It is shown that there is a direct and positive association between reasoning and life insurance demand. In other words, reasoning increases life insurance demand. Also, the results of the study showed that reasoning, futuristic views and awareness was predictor of increasing life insurance demand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reasoning
  • Futuristic views
  • Awareness
  • social trust
  • Life insurance demand