ارائه مدلی فازی برای تبیین ابعاد ساختاری سازمان بر اساس ابعاد محتوایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 ندارد

چکیده

مقاله حاضر بر اساس مدلی بر مبنای تئوری مجموعه‌های فازی برای تجربه و تحلیل ساختار سازمانی تهیه شده است. این مدل از سه مرحله تشکیل شده است. در مرحله اول یک سیستم فازی برای تعیین ابعاد ساختاری مطلوب (خروجی‌های سیستم) بر اساس ابعاد متحوائی موجود (ورودی‌های سیستم) ارائه می‌شود. بر اساس ادبیات تحقیق مهمترین ابعاد ساختاری سازمان عبارتند از رسمیت، تمرکز و پیچیدگی و نیز مهمترین ابعاد محتوایی سازمان عبارتند از استراتژی، تکنولوژی، محیط و اندازه سازمان. همچنین در این مرحله ابعاد ساختاری موجود نیز محاسبه می‌شود. در مرحله‌ی دوم، یک سیستم فازی برای تعیین اندازه مکانیکی یا ارگانیکی بودن (ساختاری نظری) سازمان ارائه می‌شود. ورودی این سیستم ابعاد ساختاری محاسبه شده در مرحله اول و خروجی آن اندازه ساختار نظری می‌باشد. پس از آزمون مدل، در مرحله سوم روشی برای تجزیه و تحلیل فاصله موجود بین ساختار نظری موجود و مطلوب ارائه می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Fuzzy Model to Determine the Structural Dimensions of Organization Based on the Contextual Dimensions

نویسندگان [English]

  • S. Khan Mohammadi 1
  • A.R. Bafandeh Zendeh 2
چکیده [English]

This paper introduces a fuzzy-based model for analysis of organizational structure. This model has three
stages. In the first stage, it applies a fuzzy system to obtain the desired structural dimensions (system’s
outputs) based on the contextual dimensions (system’s inputs). According to management literature the most
significant structural dimensions consist of formalization, centralization and complexity and the major
contextual dimensions are strategy, technology, environmental uncertainty and size of organization. In this
stage, the model estimates the present structural dimensions too. In the second stage, the model presents a
fuzzy system to determine the mechanistic and organic aspects of organizational structure (theoretical
structure), which is estimated for both of the desired and present status. In this stage the system’s inputs are
computed structural dimensions in first stage and its out put is theoretical structure. Finally after testing the
model, a method is presented to analyze the gap existing between the desired and present structure in the
third stage

کلیدواژه‌ها [English]

  • structural dimensions of organization
  • contextual dimensions of organization
  • fuzzy set theory
  • Organizational Structure
  • contingency approach