بررسی نقش آموزش عالی در اقتصاد دانش به منظور ارائه مدل مناسب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده مسئول یا طرف مکاتبه

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش آموزش عالی در اقتصاد دانش و ارائه مدل مناسب انجام شده است . جهت تحقق اهداف فوق،
ابتدا با بررسی و پ یشینه پژوهش در ایران و جهان، 142 مولفه (مواردی که آموزش عالی می تواند در اقتصاد دانش نقش داشته
باشد) استخراج شد . سپس برای تعیین مولفه های نهایی، پرسشنامه ای مشمتل بر 142 گویه تنظیم و بعد از تأیید روایی
(قضاوت خبرگان ) و پایایی (محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ) بی ن یک نمونه 15 نفری از صاحب نظران و متخصصان میان
رشته ای (اقتصاد دانش و آموزش عالی )، انتخاب شده به صورت تصادفی توزیع شد و داده های حاصل از ان با استفاده از
شاخصهای آمار توصیفی (نظیر فراوانی و درصد ) و تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره از طریق انگاره نگاری تجزیه و تحلیل
گردید و مولفه های اصلی جهت تدوین چارچوب ادراکی و تهیه مدل مناسب پژوهش خوشه بندی شد . نتایج نشان داد آموزش
عالی از طریق ده مولفه اصلی به شرح زیر می تواند در اقتصاد دانش موثر باشد . (کارآفرینی و نوآوریهای تکنولوژیکی، تشکیل و
تقویت سرمایه فکری و انسانی ، همکاریهای بین دانشگاه و صنعت، مدیریت دانش، سیاستگذاری و برنامه ریزی استراتژیک،
زیرساختهای سرمایه ای، زیربنایی و توسعه ای، مدیریت اطلاعات، زیر ساخت الکترونیکی، تحول فکری، نهادی و ساختاری،
 نظام حقوقی و قانونی حامی و مشوق داراییهای فکری ). سپس از طریق اجرای تکنیک مدلسازی پویا (نرم افزارStella)
چارچوب ادراکی مدل مشتمل بر 10 مولفه و زیر مولفه های آن تشکیل شد . در نهایت مدل پیشنهادی پژوهش در چهار بخش
(فلسفه و هدف، مبانی نظری، چارچوب ادراکی، و مراجل اجرا و مهندسی مجدد) تدوین گردید.نتایج حاصل از تکینک های علی (گاما)، نرم افزارLisrel8/25 و تکنیک مدلسازی پویا (Stella)جهت برازش مدل باx2= 0.0028 و PD =0.8478( ضریب تبیین پدیده) و مقدار RMSR =0حاکی از تناسب بالای مدل می باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Migher Education in Knowledge Economy and Present An Appropriate Model

نویسندگان [English]

  • P. Jafari 1
  • A. Ahmadi 2
چکیده [English]

The purpose of the present study is to define the role of higher education in a knowledge economy and
present an appropriate model. Two questionnaires were distributed to 30 interdisciplinary specialists.
The first questionnaire was designed to determine the major components of higher education role,
while the second was designed to determine the appropriateness of the proposed model. To determine
the role of higher education in knowledge economy, 142 components were extracted from a literature
interview. Findings indicated that higher education plays a crucial role in knowledge economy through
several components, including entrepreneurship, technological innovation, knowledge management,
and information management. A conceptual framework of the model is developed using dynamic
modeling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Economy
  • Higher Education
  • Lifelong Learning
  • National Innovation System
  • Technological Intellectual Asset
  • Entrepreneurship