ارائه روش چیدمان بهینه ماشین آلات با استفاده از مدل سازی ریاضی ( مطالعه موردی: شرکت پویا خودرو شرق )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول یا طرف مکاتبه

2 ندارد

چکیده

این مقاله بر مدل سازی ریاضی و حل مسائل برنامه ریزی عدد صحیح به وسیله روش های بهینه سازی تمرکز دارد . هدف از
ارائه این مقاله توسعه مدلی جهت جانمایی تسهیلات است . این کار ابتدا از طریق مطالعات و بازدید از کارخانه پویا خودرو شرق
با شناسایی عوامل مؤثر آغاز شد . که خود شامل دو مبحث می گردد :اول شامل اندازه طول و عرض دپارتمان ها و مورد دوم
مربوط به فراوانی جریان مواد بین دپارتمان ها است . روشن است که ارائه مدل های متنوع از تمام عوامل ممکن خواهد بود و
بنابر این بایستی با روش های بهینه سازی بهترین چیدمان ممکن را بدست آورد . بهینه سازی رویکردی است که به وسیله آن
بهترین جواب ممکن برای یک مسأله را با توجه به هدف تعیین شده و قیدهای موجود تعیین می شود.
مدل توسعه داده شده،نوع بسط یافته، مدل نردین و همکاران است؛ که جهت حداقل سازی مجموع کل جریان و مسافت های
حرکتی محصولات از یک دپارتمان به دپارتمان دیگر ، با توجه به تابع هدف می باشد . اندازه گیری این مسافت از مرکزدپارتمان ها به صورت خط مستقیم انجام می گیرد . مدل به مطالعة تعیین Mدپارتمان برای N موقعیت هر دپارتمانمی پردازد، به گونه ای که هموارهN≥M باشد . مدل ارائه شده بر مبنای پیش فرض ها و با استفاده از نرم افزار حل شده استو چیدمان نهایی و پیشنهادی با توجه به پاسخ بدست آمده از حل مدل ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Facility Layout optimization method using Mathematical Modeling (Case Study: Pooya Khodro Shargh)

نویسندگان [English]

  • A. Toloei ashlaghi 1
  • M. Mojrian, 2
چکیده [English]

This paper designs a mathematical model for facility location using integer programming methods to
solve optimization problems. . This study first evaluates the Pooya Khodro Shargh company,
examining the length and width of the department and the frequency of material flow between
departments. Optimization is an approach which finds the best possible answer to a question for
existing constraints. This paper expands the Nordin model to minimize the total flow and distance
from a department to other departments, according to the objective function. The distance is measured
from the center of departments in a straight line.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Layout
  • Facility Layout
  • Mathematical Modeling
  • Optimization Methods