تاثیر اندازه شرکت بر هموارسازی سود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول یا طرف مکاتبه

2 ندارد

چکیده

در این تحقیق ، اثر اندازه شرکت بر هموارسازی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار
گرفته است و در این تحقیق 352 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 1381-1385بررسی شده است . ابتدا شرکتهای نمونه با استفاده از شاخص ایکل به هموارساز و غیر هموارساز دسته بندی
شده اند و در نهایت از مدل لجستیک برای آزمون فرضیه تحقیق استفاده گردیده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که بین
اندازه شرکت و هموارسازی سود ارتباط مثبتی وجود دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Firm Size on Income Smoothing

نویسندگان [English]

  • M.R. Shoorvarzy 1
  • R. Pahlavan 2
چکیده [English]

In this study, we investigate the effect of firm size on income smoothing using data of firms listed on
the Tehran Stock Exchange. We examined 352 firms from 2001 to 2007. First the sample companies
were classified in to firms smooting and no smootings groups based on Eckel index . Finally , logit
model for test hypothese was applicated.
The results demonstrate significant evidence of a positive association between firm size and income
smooting .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firm Size
  • Income Smoothing
  • Eckel Index
  • Logit model