ارزیابی علل نارضایتی کانال های واسطه از سیستم پخش مواد غذایی در شهر تهران و چگونگی مدیریت شکایت ها (مطالعه موردی: شرکت پخش قاسم ایران، شرکت به پخش و شرکت پخش البرز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده مسئول یا طرف مکاتبه

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان ارز یابی علل نارضا یتی کانال ها ی واسطه از س یستم پخش مواد غذا یی در شهر تهران و چگونگی
مدیریت شک ایتها و با هدف اصل ی بررس ی شبکه توز یع مواد غذایی در سه شرکت پخش مواد غذایی به پخش، قاسم ایران و البرز
صورت گرفته است. در این پژوهش با توجه به مدل تحقیق یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی طرح گردیده است.
این تحقیق از نظر اهداف، کاربردی است و از نظر نحوه اجرا به نوعی تحقیق پیمایشی با رویکرد همبستگی است . جامعه آمار ی
شامل ک لیه فروشگاه ایی است که از شبکه توز یع شرکت های به پخش، البرز و قاسم ایران کالا دریافت میکنند، از جامعه آمار ی
196 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد که نها یتا این حجم نمونه به 240 نفر افزایش یافت. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش ازطریق پرسشنامه صورت گرفته است و ضریب آلفای کرونباخ0.858 محاسبه شد.
پس از جمع آور ی پرسشنامه و نمره گذار ی آنها کل یه اطلاعات با استفاده از روش ه ای آمار توص یفی و استنباط ی مورد بررس ی
قرار گرفت . به طور کل ی نت ایج نشان داد که فرض یه اص لی پژوهش رد نم ی شود، یعنی رس یدگی به شکا یات کانال واسطه منجر به
بالا رفتن رضایت آنها از سیستم پخش این شرکت ها خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Channel Members’ Dissatisfaction with the Foodstuff Distribution System in Tehran and Complaint Management Methods (Case Study: Ghasem Iran Distribution Company, BehPakhsh Distribution Company, Alborz Distribution Company)

نویسندگان [English]

  • M.A. Abdolvand 1
  • N. Baghbanian 2
چکیده [English]

This case study evaluates channel members’ dissatisfaction with the foodstuff distribution system in
Tehran and presents a complaint management model. It examines three major distribution companies
in Tehran: Behpakhsh, Ghasem Iran, and Alborz. This is a practical study in terms of objectives, yet it
has a correlational approach in implementation. The research population is all sales points, which take
delivery of goods from the above three distribution companies. The sample size is 196 stores, which is
increased to 240 in this study.
Data were collected from a questionnaire with a Cronbach’s Alpha multiple of 0.858 and evaluated by
descriptive and inferential methods. Overall, the results show that the main assumption of the study is
not valid; consequently, designing and implementing the appropriate complaint management model
will increase the satisfaction of intermediary channels

کلیدواژه‌ها [English]

  • distribution
  • Distribution Chanel
  • Retailer
  • Wholesaler
  • Intermediaries
  • Logistic