بررسی تأثیر پیچیدگی ذهنی خرید بر شناخت محصولات فایده باور (مبتنی بر فایده آنی) و محصولات لذت جویانه (مبتنی بر لذت آنی) در فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول یا طرف مکاتبه

2 ندارد

چکیده

یکی از مفاهیم اساسی که در رفتار مصرف کننده مورد بررسی قرار می گیرد پردازش اطلاعات مصرف کننده است که شامل سه
عامل ادراک، پیچیدگی ذهنی خرید و حافظه می باشد . در این پژوهش ارتباط بین پیچیدگی ذهنی خرید و شناخت محصول
که یکی از مقوله هایی است که در حافظه بلند مدت نگهداری می شود با در نظر گرفتن متغیر تعدیل گری به نام نوع محصول
بررسی می شود .به عبارتی روابط بین پیچیدگی ذهنی خرید و شناخت عینی محصول و شناخت ذهنی محصول در دو نوع
محصول فایده باور و محصول لذت جویانه مورد مطالعه قرار گرفته است . نتا یج نشان می دهد که پیچیدگی ذهنی خرید
تبیین گر تغییرات شناخت محصول است و بر آن تأثیرگذار می باشد، اما این اثر در محصولات مختلف و بر حسب انواع مختلف
شناخت متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect on Utilitarian Product Knowledge and Hedonic Product Knowledge on Consumer Decision Making

نویسندگان [English]

  • K. Heidarzadeh 1
  • M. Norouzi 2
چکیده [English]

One of the basic concepts that is considered in consumer behavior is the consumer information
process. It includes three factors: perception, involvement and memory.
In this research, the relationship between involvement and product knowledge is considered which is
kept in long-term memory with attention to moderator variable of the product type. The relationship
between involvement, objective knowledge, and subjective knowledge of utilitarian and hedonic
products is considered. The results show that involvement represents and affects changes in
knowledge, but this effect is different for various products and types of knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • involvement
  • Product Objective Knowledge
  • Product Subjective Knowledge
  • Utilitarian Product
  • Hedonic Product