شهروندگرایی در دولت: بررسی موفقیت دولت در اجرای طرح ارایه خدمات الکترونیکی به شهروندان در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول یا طرف مکاتبه

2 ندارد

چکیده

ارتقای کیفیت خدمات دولتی در بازآفرینی نقش دولت در عصر اطلاعات و ارتباطات یک راهبرد اساسی در سند چشمانداز
توسعه 20 ساله کشور است. هدف این مقاله بررسی موفقیت دولت در اجرای طرح ارایه خدمات الکترونیکی به شهروندان در
شهر تهران است.
تحقیق حاضر حاصل دو پژوهش پیوسته و تکمیلی از نمونههای تصادفی شامل 768 شهروند مراجعه کننده به دفاتر خدماتارتباطی و دفاتر خدمات پلیس+10است. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی بوده و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات لازم
جمعآوری شده است. نتایج به دست آمده نشانه رضایت و پذیرش نسبی آنان نسبت به الگوهای دیوانسالار قبلی است.
بر این اساس میتوان پیش بینی نمود که با پیاده سازی موفقیت آمیز پیشنهادهای حاصل از این تحقیق، اهداف دولت در
ترغیب شهروندان به پذیرش سیستم جدید و استفاده از خدمات الکترونیکی و اینترنتی و کسب رضایت آنان، در آینده نزدیک
تکمیل و تحقق یابد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Government to Citizens Success Factors: A Case of E-Government in Iran

نویسندگان [English]

  • M. Haghighi Nasab 1
  • B. Abedin 2
  • Sh. Janfeshan 2
چکیده [English]

Abstract
Improving the quality of governmental services is a critical element of the national 20-Year Vision
Plan for Development, which promotes the role of the government in Information and Communication
Technology (ICT). The objective of the present paper is to assess the level of success of the
government in providing e-government services for citizens in Tehran. The data were randomly
collected through a questionnaire from 768 citizens that received services from Police +10. The results
show that people were satisfied with the services provided. Recommendations are made for enhancing
and promoting the level of acceptance and satisfaction with electronic services for future
e-government development

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizen Orientation
  • e-Goverment
  • Communication Services
  • Police +10