طراحی مدل تعالی منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران با استفاده از تکنیک دلفی فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده مسئول یا طرف مکاتبه

چکیده

با وجود کاربرد گسترده مدلهای تعالی در سازمانهای امر وزی هنوز مفهوم، ابعاد و مولفه های مختلف آن به روشنی مشخص
نشده است . این مساله در بخش دولتی بیش از سایر بخش ها و در زمینه مدیریت منابع انسانی بیش از سایر فعالیتهای محوری
سازمانهای دولتی مشهود است.
هدف این مقاله ارائه مدلی مناسب جهت ارزیابی میزان تعالی منابع انسانی با توجه به ویژگی های خاص سازمانهای دولتی در
ایران است تا بدین وسیله زمینه لازم را جهت توسعه سرمایه های انسانی و اجتماعی سازمانها فراهم نماید.
برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعه اسنادی از تکنیک دلفی فازی جهت پالایش مولفه ها، معیارها و زیر معیارها بهره گرفته
شده است ، نظرسنجی بعمل آمده در سه مرحله انجام گرفته و نتایج هر مرحله با استفاده از فرمولهای مدل چنگ لین مورد
پالایش قرار گرفته است.
مدل تعالی منابع انسانی در چهار بعد، 15 مولفه و 57 معیار طراحی گردیده و بعنوان مدلی پیشنهادی جهت آسیب شناسی
منابع انسانی و جایزه ملی تعالی منابع انسانی در سازمانهای دولتی ایران ارائه شده است . تا بدینوسیله سازمانها بتوانند ضمن
تحلیل وضعیت موجود و بهینه کاوی از تجارب موفق سایر سازمانها، اقدام به ارائه طرح ها و اقدامات بهبود نمایند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a of Human Resource Excellence Model in Iranian Public Sectors using the Fuzzy Delphi Technique

نویسندگان [English]

  • N. Mirsepassi 1
  • A. Toloie Eshlaghy 1
  • Gh. Memarzadeh 1
  • M. Peidaie 2
چکیده [English]

A literature search failed to identify a preferred definition of organizational excellence. While many
claim to know its meaning and may indeed profess to be working towards the achievement of
excellence, few give the same definition. Despite this, the term “excellence” is widely used within the
public sector. This problem exists more in the public sector than in other sectors and is more in HRM
than in other organizational departments.
In this paper, we develop an approach based on the Fuzzy Delphi Technique (FDT) to model human
resource excellence (HRE) in the Iranian public sector. We efficiently apply the new definition of
excellence in HRM. The HRE conceptual model is formed based on literature reviews and experts
opinions collected using FDT. The HRE model is formed on four dimensions and 57 criteria and is
proposed for HRM pathology and Iranian National awards in public sectors. The proposed model has
been efficiently been applied on a large scale in Iran for the evaluation of existing and developing HR
capabilities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Excellence Model
  • Human Resource Excellence
  • Linguistics Variable
  • Public Sectors
  • Fuzzy Mean