بررسی تاثیر رفاه کارکنانِ آینده بر چابکی سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه:  این تحقیق در زمینه مدیریت منابع انسانی بوده و با عنوان بررسی تاثیر رفاه کارکنانِ آینده بر چابکی سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان خوزستان انجام شده است .
هدف: هدف اساسی این پژوهش بررسی تأثیر تسهیلات رفاهی کارکنان آینده در جهت دستیابی به چابکی سازمانی است.
روش ها: تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع تحقیقات اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش را خبرگان و صاحب نظران تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری هدفمند، 25 نفر انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش پویایی سیستم ها و از طریق سناریو نویسی در نرم افزار  Vensim انجام گرفته است.
یافته ها: با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه باز، نظرات خبرگان اخذ و مدل اولیه طراحی شد. در مرحله بعد هر کدام از عوامل اصلی و نوع آن ها از طریق پرسشنامه دیگری، در تعامل با سایر مولفه ها، به معرض قضاوت گروه خبره گذاشته شد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد بهبود تسهیلات مسکن، سناریوی جذاب پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Prosperity of Future Employees on Organizational Agility in Islamic Azad University of Khuzestan Province

چکیده [English]

The main objective of this research is to investigate the effect of future welfare facilities for organizational agility. The research is based on the applied purpose and is descriptive and exploratory based on the data collection method. The statistical population of the study consisted of experts and experts of Islamic Azad universities in Khuzestan province. Using purposeful sampling, 25 people who have knowledge and expertise in the subject of research were selected to form the expert panel. After extracting the factors from the research background, using the semi-structured interview and the open questionnaire, expert opinions were drawn and the original model was designed. In the next step, each of the main factors and their type was subjected to expert judgment through another questionnaire, in interaction with other components. This questionnaire was designed to extract relationships between variables and determine the weight coefficients of indicators and determine the type and position of factors in relation to other components. Finally, data analysis was performed using the system dynamics method and through the scenario in Vensim software. The results showed that improvement of housing facilities is an attractive research scenario, which in addition to organizing the organization, also improves the quality of working life. Improvement of cultural and sport facilities was also identified as a desirable research scenario. Also, the results showed that the granting of grant facilities does not have much impact on organizational agility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Employee Welfare Facility
  • Organizational agility
  • System Dynamics