آسیب شناسـی و مـدل بهینـه مدیریـت استعـداد (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در جهان پر تغییر و دانش محور امروز، این اندیشه ها،تفکرات واستعدادها هستند که می توانند از عوامل مهم موفقیت سازمان ها  در نوآوری سازمانی و مدیریت آینده باشند. هدف اصلی این پژوهش آسیب  شناسی مدیریت استعداد در میان مدرسین دانشگاه و طراحی مدل بهینه آسیب شناسی آن می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدرسان دانشگاه آزاد  واحد های تهران با حجم نمونه ۳۶۰ نفر بوده است که با روش نمونه گیری کوکران انتخاب شده اند. ابزارگردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بوده است ، که پس از تایید روایی محتوایی آن، پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ۹۲٪ محاسبه شده است. روش تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و  آزمون تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک مدل‌یابی معادله ساختاری (SEM)[i] با نرم‌افزار آماری لیزرل انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد براساس سنجش شاخص ها و مولفه های مدیریت استعداد که براساس مدل آسیب  شناسی سه شاخگی در ابعاد ساختاری، زمینه ای و محتوایی، بین وضع مطلوب و وضع موجود مدیریت استعداد فاصله وجوددارد،که در پایان پژوهش براساس نتایج به دست آمده راهکارها و مدل بهینه بهبود مدیریت استعداد در مولفه های شرایط استخدامی،جایگاه سرمایه انسانی متخصص،زیرساخت های علمی،زیرساخت های الکترونیک و فناوری، بسترهای قانونی وحقوقی،شرایط  فرهنگی ، پذیرش  و حمایت مدیران،پذیرش و حمایت مدرسین توسط مدل نهایی حاصل از نتایج حاصل گردید.مدل تحقیق حاضر و نتایج آن می تواند در راستای سیاست گذاری ها آینده وتصمیمات مدیران در راستای آینده پژوهی در این حوزه و ضرورت توجه بیشتر به مدیریت استعدادها ،توسعه  و بهبود آن موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology and design of optimal talent management model

چکیده [English]

The main objective of this study is to investigate talent management complications among university lecturers and design optimal models. The research method is descriptive-survey method. The statistical population of this study was the teachers of Tehran Azad University with units of 360 people selected by Cochran sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. After confirming its content validity, its reliability was calculated using Cronbach's alpha of 92%. The data analysis method was performed using exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, and structural equation modeling technique (SEM) using LISREL statistical software. The results of the research show that based on the evaluation of indicators and talent management components that are based on the three-component complication model in the structural, contextual and content dimensions, between the optimum situation and the current status of talent management gap, which at the end of the research is based on the results obtained Optimal strategies for improving talent management in the components of employment conditions, human capital position, scientific infrastructure, electronic and technological infrastructure, legal and legal framework, cultural conditions, acceptance and support of managers, acceptance and support of instructors by the final model resulting from the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • talent management
  • organizational complication
  • subjective
  • Structural
  • Behavioral dimensions