طراحی مدل سازمان‌های آینده با قابلیت اطمینان بالا (مورد مطالعه صنعت بانکداری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

صنعت بانکداری، در پویایی اقتصاد نقش و جایگاه ویژه ای دارد و با توجه به چالشها و عدم قطعیت های جهانی در محیط کسب و کار، بهره گیری از اینده نگاری برای بهبود مدیریت در این بخش اهیمت بسزایی یافته است . با توجه به ماهیت فعالیت در شرایط محیطی بسیار پر خطر و احتمال وقوع رخدادهای غیرمنتظره مرتب در معرض انواع ریسک‌ها و درنتیجه ضرر و زیان قراردارد؛ از اینرو این صنعت با بهره‌گیری ازآینده‌پژوهی، همواره نیازمند ایجاد تغییر در سیستم‌ها و فرآیندهای خود برای رسیدن به سطح بالاتری از اطمینان می‌باشد.پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه‌های سازمانی اثرگذار بر بانک با قابلیت اطمینان بالا به عنوان چهره‌ای از سازمان‌های آینده در صنعت بانکداری کشور انجام شده‌است. جامعه آماری این تحقیق خبرگان بانکی و دانشگاهی آشنا به مسائل سازمانی ومدیریت صنعت بانکداری بوده‌اند که به تعداد 20 نفر انتخاب شدند.به منظور شناسایی این عوامل اثرگذار از روش دلفی فازی استفاده شد و درنهایت عوامل شناسایی شده از طریق فرآیند تحلیل شبکه‌ای براساس روش دیمتل فازی، وزن دهی و اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که عوامل «واکنش سریع به تطبیق با استانداردهای بانکی»بر «تمکین به خبرگی»، «حساسیت مجریان به عملیات»، «دغدغه شکست»، «قابلیت تاب‌آوری» و «ریسک ادارک شده» به‌ترتیب در بانک با قابلیت اطمینان بالا اثرگذار هستند. عامل «ریسک ادارک شده»  و زیر عوامل «پاسخگویی به موقع به مشتریان» اولویت اول دربانک با قابلیت اطمینان بالا تشخیص داده شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Model of Future Organizations High Reliability (Case Study Banking Industry)

چکیده [English]

The banking industry has a special role in the dynamics of the economy. Given the challenges and uncertainties in the business environment, the use of imagery to improve management in this sector has been prominent. Therefore, the industry, utilizing the future research, always needs to change its systems and processes to achieve a higher level of confidence. The present study aims to identify the dimensions and organizational components affecting high reliability banks as the face of future organizations in the industry. Banking has been done
The statistical population of this research was banking and academic experts familiar with organizational issues and banking industry management in order to identify these factors influencing the fuzzy Delphi method and ultimately, the identified factors were weighed and prioritized through the network analysis process based on the fuzzy DMF method. The results showed that the factors of "rapid reaction to banking standards" on "compliance", "operational sensitivity", "failure concern", "resilience" and "perceived risk", respectively, were in a reliable bank High are effective. The "perceived risk" factor and the "timely response to customers" factors were identified as the top priority in a high reliability bank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational factors
  • <