تاثیر پویایی و رقابت پذیری محیط بر عملکرد کسب و کار؛ تحلیل نقش راهبردهای نوآوری محصول و فرایند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه: اخیراً عملکرد چشم‌گیرتری از شرکت‌های دانش‌بنیان انتظار می‌رود. برخی عوامل درون سازمانی و دسته ای از عوامل برون سازمانی در عملکرد این شرکت ها می توانند نقش آفرینی کنند.به نظر می‌رسد نوآوری، رقابت‌پذیری و پویایی محیط از متغیرهایی می‌باشند که در راستای فعالیت‌های این شرکت‌ها می‌توانند نقش‌آفرینی نمایند.
هدف: پژوهش حاضر درصدد بررسی نحوه تعامل متغیرهای پویایی محیط و رقابت پذیری محیط (به عنوان متغیرهای برون سازمانی) و متغیرهای راهبردهای نوآوری محصول و فرایند (به عنوان متغیرهای درون سازمانی)با یکدیگر و همچنین تأثیر آن‌ها بر عملکرد کسب‌وکار می‌باشد.
روش‌ها: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی می‌باشد. جامعه آماری آن را 170 نفر از مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان استان خراسان رضوی تشکیل داده است که از بین آن ها 115 نفر به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای بود که روایی آن با استفاده از روش های روایی صوری ، روایی همگرا و تشخیصی و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  و نیز پایایی مرکب تایید شد. سنجش روابط علّی بین متغیرها با استفاده از نرم اقزار PLS انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که ضریب مسیر راهبرد نوآوری محصول بر عملکرد کسب‌وکار عدد 616/0 است. همچنین ضریب مسیر راهبرد نوآوری فرایند بر عملکرد کسب‌وکار عدد 382/0 است. ضریب مسیر پویایی محیط بر راهبرد نوآوری فرایند ۲۶۳/۰ ‌‌می‌باشد. ضریب مسیر پویایی محیط بر راهبرد نوآوری محصول عدد مثبت ۲۷۷/۰ است. همچنین ضریب مسیر رقابت‌پذیری محیط بر راهبرد نوآوری فرایند عدد ۲۹۹/۰ است. رقابت‌پذیری محیط بر راهبرد نوآوری محصول تأثیر دارد که مقدار آن ۲۸۳/۰ می‌باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که رقابت‌پذیری محیط بر نوآوری فرایند و نیز بر نوآوری محصول تأثیر می‌گذارد. همچنین این متغیر از طریق نوآوری بر عملکرد کسب‌وکار مؤثر است. از طرفی پویایی محیط نیز بر نوآوری محصول و نوآوری فرایند مؤثر است و حتی این دو متغیر اخیر ارتباط پویایی محیط و عملکرد کسب‌وکار را میانجی‌گری می‌کنند. شرکت‌های دانش‌بنیان باید به‌طور ویژه شرایط محیط را رصد نموده و بر اساس رقابت‌پذیر و نیز پویا بودن آن، راهبردهای نوآوری را تدوین نمایند تا به عملکرد مطلوبی دست یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of product innovation and process innovation strategies on business performance; Investigating the role of environmental dynamics and environmental competitiveness

چکیده [English]

Background: recently, more notable performance is expected from knowledge-based companies. Some intra-organizational factors (such as innovation strategies) and also a number of extra-organizational factors (such as competitiveness and environmental dynamics) can play significant roles in their performance.
Objectives: The purpose of this study is to evaluate the connection of dynamics variables and environmental competitiveness with the variables of product innovation strategy and process innovation. Another objective of this article is to investigate the impact of these factors on business performance.
Methods: This research is an applied and descriptive correlational study. The statistical population includes 170 managers of knowledge-based companies of Khorasan Razavi province out of which 115 were randomly selected. The data collection tool was a questionnaire which its validity and reliability was confirmed. Causal relationships between variables were measured using PLS software.
Results: The results indicate that environmental competitiveness affects both process and product innovation. It also affects business performance through innovation. Also, the Environmental dynamics affect product and process innovation and through them affect business performance.
Conclusion: Knowledge-based companies should investigate the environmental conditions and formulate innovative strategies based on its competitiveness and dynamics to achieve optimal performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Performance
  • Product innovation
  • Process Innovation
  • Environmental Dynamics
  • Environmental Competitiveness