خوشه بندی و نگاشت روند 40 ساله پژوهش‌های حوزه آینده نگاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه: توسعه روش­هایی اثربخش به منظور کاستن از پیچیدگی­ها و عدم­قطعیت­های آینده و مواجهه با تغییرات سریع و گسسته یک ضرورت در عصر حاضر می­باشد. آینده­نگاری به عنوان یک ابزار موثر برای کاستن از پیچیدگی سیستم­های پیچیده و پویا مورد توجه می­باشد. شکست در ییش­بینی محیط کسب و کار می تواند برای سازمان ها بسیار خطرناک باشد، آینده نگاری یک فرصت ساختاریافته را برای نگاه به آینده فراهم می آورد. از این­رو با توجه به تعدد و گوناگونی مساله­های مرتبط با آینده­نگاری، سازمان­ها و پژوهشگران، پژوهش­های متعددی را در این حوزه انجام داده­اند.
هدف: با توجه به اینکه حجم زیاد پژوهش­ها به عنوان چالشی برای شناسایی روندهای تحقیقاتی و حوزه­های نوظهور محسوب می­شود، در این پژوهش با استفاده از تکنیک­های علم­سنجی، روند تحقیقات پژوهشگران در حوزه آینده­نگاری تجزیه و تحلیل گردیده است.
روش­ها: در این پژوهش 3883 مقاله منتشر شده بین سال­های 1979 تا ژوئن 2019 در حوزه آینده­نگاری در پایگاه  [i]WOS با استفاده از نرم­افزار VOSviewer تجزیه و تحلیل گردید و شبکه ارجاعات مقالات، هم رخدادی کلمات کلیدی، همکاری نویسندگان و ارجاعات مجلات تجزیه و تحلیل شده و نویسندگان، مجلات و حوزه های پژوهشی برجسته شناسایی شدند.
یافته­ها: بر اساس نتایج به دست آمده نشریات futures ، technological forecasting and social change ، journal of political economy ، به عنوان تاثیرگذارترین مجلات در حوزه آینده­نگاری شناخته شدند. همچنین Suddendorf, T، Saritas, O، Sarpong, D وRohrbeck, R  به عنوان نویسندگانی با بیشترین سهم در تولید علم شناخته شدند. از میان کلمات کلیدی استفاده شده در کل مقالات بررسی شده نیز، کلمات decision-making،  corporate foresight، climate-change حایز بالاترین رتبه در تکرار بین مقالات حوزه آینده­نگاری بودهاند.  و  economics، regional urban planning ، business، به عنوان حوزه تحقیقاتی با بیشترین تعداد مقالات شناخته شدند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clustering and mapping the 40-year trend of foresight research

چکیده [English]

Background: Developing effective methods to reduce the complexity and uncertainties of the future and confronting rapid and discrete changes is a necessity in the present age. foresight are considered as an effective tool to reduce the complexity of complex and dynamic systems. Defeating the business environment can be very dangerous for organizations, prospecting provides a structured opportunity to look at the future. Therefore, due to the diversity and variety of issues related to futurism, organizations and researchers have conducted numerous research in this field.
purpose: Considering the large volume of researches as a challenge for identifying research trends and emerging areas, in this research, using scientific methods, the research process of researchers in the field of foresight analysis And analyzed.
Methods: In this research 3883 articles published between 1979 and June 2019 in the field of foresight in the WOS database were analyzed using VOSviewer software. The article's network of referrals, both the occurrence of keywords, the co-authorship of the authors And references to magazines analyzed and identified by leading authors, journals and fields of research.
Findings: According to the results, futures, technological forecasting and social change, journal of political economy, were recognized as the most influential magazines in the field of futures studies. Also, Suddendorf, T, Saritas, O, Sarpong, D, and Rohrbeck, r were recognized as authors with the highest share in science production. Among the keywords used in all reviewed articles, the words decision-making, corporate foresight, climate-change have been the highest rank among repetitions between articles in the field of foresight. And economics, regional urban planning, business, as the research area with the highest number of papers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foresight
  • Trend analysis
  • Scientometric analysis
  • Clustering