آینده‌نگاری تأثیر فناوری‌های همگرا بر مدل آرمانی نظام اداری جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 
زمینه: نظام اداری، به عنوان یکی از کلیدی­ترین زیرساخت­های توسعه، خود تحت تأثیر دیگر خرده­نظام­ها مانند نظام علم و فناوری قرار دارد و یکی از جریان­های بالقوه مؤثر بر نظام اداری، «همگرایی فناورانه» و «فناوری­های همگرا» می­باشد.
هدف: تحقیق حاضر با هدف کشف پاسخ مناسب به این سؤال اساسی طراحی شده است که «تأثیرگذاری فناوری­های همگرا بر آینده نظام اداری آرمانی ج.ا. ایران، چگونه خواهد بود؟».
روش­ها: در تحقیق کیفی و توصیفی حاضر، ابتدا ده سند فرادستی ناظر بر نظام اداری کشور با رویکرد نظریه داده­بنیان مورد تحلیل و کدگذاری قرار گرفتند تا مدلی از نظام اداری آرمانی ج.ا. ایران طراحی شود. در ادامه، نظرات خبرگان فناوری­های همگرا در ایران درباره تأثیرات احتمالی این فناوری­ها بر ابعاد مختلف نظام اداری آرمانی، از طریق مصاحبه گردآوری و با تکنیک تحلیل شبکه اجتماعی و نرم افزار UCINET مورد تحلیل واقع شد.
یافته­ها: ابعاد اصلی نظام اداری آرمانی ج.ا. ایران در قالب عناصری چون ورودی، زیرساخت­ها، منابع، فرایندها، خروجی و بازخورد، شناسایی شدند و تأثیرگذاری فناوری­های همگرا بر این ابعاد شش­گانه با چگالی 87/0 مورد تأیید قرار گرفت. بالاترین مقدار از شاخص مرکزیت درجه­ای داخلی (تأثیرپذیری) و خارجی (تأثیرگذاری) به ترتیب مربوط به «فرایندهای کاری» و «روبوتیک و هوش مصنوعی» می­باشد و حوزه «رابط انسان - ماشین» بیشترین مقدار شاخص مرکزیت بینابینی را داراست.
نتیجه­گیری: تمامی ابعاد شش­گانه نظام اداری آرمانی ج.ا. ایران، به شدت از فناوری­های همگرا متأثر خواهد شد و لازم است سازوکارهای مناسب (مانند آموزش، مقررات، اعتبارات و...) برای مواجهه مؤثر با این آینده در ارکان مختلف نظام ایجاد گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Future Study on Impact of Convergent Technologies on Ideal Model of Iranian Administrative System

چکیده [English]

Background: The administrative system, as one of the key development infrastructures, is itself influenced by other subsystems, including the science and technology system; and one of the potentially influential streams on administrative system is "technological convergence" or "convergent technologies".
Objective: The present study was designed with the aim of discovering the appropriate response to this fundamental question: "How will be the impact of converging technologies on the future of Iranian ideal administrative system?"
Methods: In this qualitative and descriptive research, at first, for designing a model of Iranian ideal administrative system, 10 superiority legal documents were analyzed and codified by grounded theory approach. Subsequently, the views of Iranian experts in convergent technologies about the possible impacts of these technologies on administrative system were collected through interviews and analyzed using social network analysis technique and UCINET software.
Findings: Main Dimensions of Iranian Ideal Administrative System were identified in elements such as inputs, infrastructures, resources, processes, outputs and feedback, while the impact of converging technologies on these six dimensions was confirmed with a density of 0.87. The highest value of internal (beeing affected) and external (affecting) Degree Centrality is related to "processes" and "robotics and artificial intelligence" respectively, also "human-machine interafaces" has the highest value of the betweennes centrality indicator.
Conclusion: All six dimensions of Iranian ideal administrative system will be heavily affected by convergent technologies and it is necessary to establish suitable mechanisms (such as education, regulations, credits, etc.) to effectively deal with this future in different parts of the system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foresight
  • Administrative system
  • Convergent Technologies
  • NBIC
  • Grounded Theory
  • Social Network Analysis