ارائه مدل ارتباطى با تاکید بر انسجام گروهى و نوع تعارض جهت اثر بخشى تیم هاى فوتبال لیگ برتر جهت حضور در لیگ قهرمانان آسیا 2019

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران (مسئول مکاتبات) Saboonchi.reza@yahoo.com

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطة بین انسجام گروهی و نوع تعارض (وظیفه و ارتباطی)  و اثربخشی تیمهای فوتبال باشگاه‌های لیگ برتر کشور انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی (همبستگی) و بصورت میدانی و کتابخانه ای بود. جامعه آماری، شامل کلیه بازیکنان و مربیان 16 تیم شرکت‌کننده در شانزدهمین دورة مسابقات فوتبال لیگ برتر در سال 1396 می باشد که بصورت کل شماری داده ها جمع آوری شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های انسجام گروهی ویدمایر (1985)، پرسشنامة نوع تعارض جین (1997) و پرسشنامة اثربخشی تیمی وان در وگت (2000) استفاده شد. نتایج با استفاده از مدل معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که  بین تعارض وظیفه وتعارض ارتباطی از نظر بازیکنان و از نظر مربیان رابطة مثبت و معنی داری وجود دارد و هر دو نوع تعارض وظیفه و ارتباطی در اثربخشی تیمی تأثیر منفی دارند. همچنین بین انسجام تکلیف و انسجام اجتماعی و اثر بخشی تیمی از نظر بازیکنان و از نظر مربیان نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Communicative Model with an Emphasis on Team Cohesion and Conflict Type for the Effectiveness of the Premier League Soccer teams for the Asia Champions League 2019.

نویسندگان [English]

  • abdolreza khosravi 1
  • reza saboonchi 2
  • Hamid Foroughipour 1
1 Department Of Physical Education,Borujerd Branch,Islamic Azad University,Borujerd,Iran
2 Department Of Physical Education,Borujerd Branch,Islamic Azad University,Borujerd,Iran Saboonchi.reza@yahoo.com
چکیده [English]

Abstract:
Objective: this study aims to investigate the relationship between group cohesion and conflict types (Task Conflict, Relational Conflict) and the effectiveness of football teams in the Iran's premier league clubs.
Methodology: The research method was descriptive (correlation), both field and library. The statistical population includes all the players and coaches of 16 teams competing in the 16th Premier League Football Championship in 2017. To collect data, Widmeyer's Group Coherency Inventory (1985), Jehn’s Conflict Types Questionnaire (1997) and Wang's Team Effectiveness Questionnaire (2000) were used. The results were obtained using structural equation modelling and partial least squares method.
Results: The results showed a positively significant relationship between task conflict and relational conflict and team’s effectiveness in the Iran's premier league clubs. Also, both task conflict and relational conflict had negative impact on team’s effectiveness. There is also a positive and significant relationship between teamwork coherence and teamwork effectiveness from the viewpoints of players and coaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Team Cohesion
  • Conflict
  • Task Conflict
  • Relational Conflict
  • Team Effectiveness