ارزیابی تاثیر نهادهای غیررسمی در ایجاد کارآفرینی فرصت‌گرا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران. (مسئول مکاتبات) torabi100@yahoo.com

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده اقتصاد، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاداسلامی، فیروزکوه، ایران.

4 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحدعلوم و تحقیات، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.

چکیده

کارآفرینی فرصت گرا مکانیسم مهمی‌ در مسیر تحول دانش جدید که منجر به رشد اقتصادی است. اگر چه کارآفرینان عاملان تغییر هستند، ما نمی‌توانیم از ساختار چشم پوشی کنیم. در این پژوهش نقش نهادهای غیررسمی در اجرای فعالیت‌های کارآفرینانه و شکل‌گیری کارآفرینی فرصت‌گرا با رویکرد نهادی و با دیدگاه نورث بررسی شد و عوامل نهادی غیررسمی تاثیرگذار بر فعالیت‌های کارآفرینی فرصت‌گرا، در دو دسته هنجارهای اجتماعی و اعتمادبنفس فردی از طریق داده‌های دیده‌بان جهانی کارآفرینی با استفاده از روش GMM برای شصت کشور در دو گروه توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در بازه زمانی 2009-2017 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که شکل‌گیری فعالیت‌های کارآفرینی فرصت‌گرا به مقدار قابل توجهی به وضعیت کیفی نهادهای غیررسمی بستگی دارد. بنابراین در پژوهش‌های کارآفرینی و نیز برناه‌هایی که به منظور گسترش  کارآفرینی فرصت‌گرا در سطح ملی تدوین می‌شود باید این عوامل نهادی غیررسمی در کنارعوامل نهادی رسمی مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the impact of informal institutions on the creation of opportunistic entrepreneurship using the GMM method

نویسندگان [English]

  • Mahdie Maveddaty 1
  • Taghi Torabi 2
  • Mahmood Mahmoodzade 3
  • Abass Memarnejad 4
1 Ph.D. Candidate, Economics, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate, professor, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Email: torabi100@yahoo.com
3 Associate, professor, Faculty of Management and Economics, Firuzkuh Branch, Islamic Azad University, Firuzkuh, Iran.
4 Associate, professor, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Given the role of entrepreneurship in the economic development, many studies have been conducted on this field in recent years. The role of institutional environment in the implementation of entrepreneurial activities is an important issue in the field of entrepreneurship. A great number of previous studies have investigated roles of formal institutional factors in the entrepreneurship phenomenon. Therefore, due to the importance of an informal institutional environment, the present research investigated roles of informal institutions in implementing entrepreneurial activities and the creation of opportunistic entrepreneurship by an institutional approach according to North's point of view and also studied informal institutional factors affecting opportunistic entrepreneurship activities in two categories namely social norms and individual self-confidence through data of Global Entrepreneurship Monitor (GEM) using the generalized method of moment (GMM) for sixty countries in two developed and developing groups during 2009-2017. Research results indicated that the creation of opportunistic entrepreneurial activities significantly depends on the qualitative status of informal institutions. Therefore, these informal institutional factors should be considered alongside formal institutional factors in the entrepreneurial research and also designed programs for developing opportunistic entrepreneurship at the national level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Opportunity entrepreneurship
  • informal institutions
  • GMM method