ارائه مدلی برای توسعه توانمندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به تغییرات بنیادی نظام آموزش عالی در آینده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

3 دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران (مسئول مکاتبات) zhila.dadgar@yahoo.com

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای توسعه توانمندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی  با توجه به تغییرات بنیادی نظام آموزش عالی در اینده اجرا شده است. جامعه آماری شامل 200 نفر از دانشجویان دکتری و ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای  برحسب جدول مورگان انتخاب شدند.ابزار گرداوری داده هاپرسشنامه محقق ساخته می باشد که جهت روایی صوری پرسشنامه از نظرات خبرگان و صاحبنظران استفاده گردید و پایایی پرسشنامه ها نیزبااستفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد.تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی ونرم افزار های spss، PLS با استفاده از رویکرد کمی انجام گرفت. روش پژوهش، پیمایشی می‌باشد.براساس مبانی نظری توانمندی های دانشجویان با تلفیقی از 4 رویکرد (ارتباطی،شناختی،ساختاری، انگیزشی) و ترکیب دو مدل(اسپریتز و کتل،هورن،کرول ) دوبعد مدیریتی و آموزشی با 12مولفه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از نظر توانمندی‌های مدیریتی و آموزشی پایین تر از سطح مطلوب قرار دارند. مدل توسعه توانمندی های مدیریتی و آموزشی می تواند تفکر تحلیلی و خرد انتقادی و توسعه فراشناختی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی واعضای هیئت علمی که از چالش های دانشگاه است را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Development Model of the Empowerment of Graduated Students of the Islamic Azad University, Considering the Fundamental Changes in the Higher Education System in the Future

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Zamani maghadam 1
  • Ali Taghipour Zahir 2
  • zhila dadgarpanah 3
1 Professor, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Research Branch Tehran. afz810@gmail.com
2 Professor, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Research Branch Tehran.
3 Graduated from Ph.D. in Educational Management, Islamic Azad University, Tehran Science Sciences Branch (correspondent) .zhila.dadgar@yahoo.com.
چکیده [English]

This research is conducted with the aim of providing a Development Model of the Empowerment of Graduated Students of the Islamic Azad University, Considering the Fundamental Changes in the Higher Education System in the Future. The statistical population of this study consist of 200 PhD and Master Students of the Islamic Azad University of Tehran which were selected by random sampling according to Morgan table. The data collection tool is a researcher-made questionnaire in which expert’s opinions were used to formalize the questionnaire. And the reliability of the questionnaires was also assessed by using Cronbach’s alpha test. Data analysis were accomplished by the inferential statistics such as t-test, Spss, PLS and quantitative approach. The research method is survey. Based on the theoretical foundations, students' abilities were examined with a combination of four approaches (communication, cognitive, structural, motivational) and combination of two models (Spritz and Kettel, Horn, Kroll), two-dimensional managerial and educational with 12 components. The results of the study indicate that the graduated students of the Islamic Azad University are in the lower level in Managerial and Educational Capabilities. The development of managerial and Educational capabilities based on the presented model can improve the critical thoughts and critical micro-thoughts and meta-cognitive development in graduated students and faculty members which are the university challenge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Empowerment
  • Educational Empowerment
  • Educational Management Students
  • Futuristic Higher Education