مدل الماس رفتار خرید آنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، رشته مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی- دانشگاه تهران مرکز

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز (مسئول مکاتبات) kshlkamali@yahoo.com

3 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

4 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

هدف از این کندوکاو، طراحی و تبیین مدل رفتار خرید آنی در ایران می باشد که برای دستیابی به این هدف، از دو رویکرد کیفی و کمی استفاده شده 
هدف از این کندوکاو، طراحی و تبیین مدل رفتار خرید آنی در ایران می باشد که برای دستیابی به این هدف، از دو رویکرد کیفی و کمی استفاده شده است. در مرحله کیفی، با بازنگری آثار موجود ، انجام مصاحبه های باز و تکنیک تحلیل محتوا، چهار بعد شناسایی شده است که عبارتند از: ارزش های فرهنگی، شخصیت ها، موقعیت ها و جنبه های شناختی-عاطفی خریدار می باشند و در مرحله کمی، نمونه 3168 نفری از خریداران از فرهنگ های گوناگون شامل( فارسی، آذری، کردی، لری، عربی، بلوچی، ترکمنی، قشقایی، گیلکی و مازندرانی) و با رده های سنی گوناگون می باشند که به روش نمونه گیری خوشه ای و سپس نمونه گیری تصادفی، استخراج شده و با تحلیل عاملی- اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی ومدل یابی معادلات ساختاری تجزیه تحلیل شده اند. نتایج کندوکاو نشان می دهند که با شناخت ارزش های فرهنگی، شخصیت، موقعیت و جنبه های شناختی-عاطفی خریداران، می توان رفتار خرید آنی خریداران را مدیریت نموده و از طرف دیگر نیز خریداران و مصرف کنندگان را یاری می نماید تا دریابند که در چه شرایطی خرید آنی انجام می دهند و همچنین ارزش های فرهنگی خریداران، دارای نقش و جایگاه ویژه ای دررفتار خرید آنی می باشد.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diamond model of impulse buying behavior

نویسندگان [English]

  • JAVAD JOUKAR BORAZJANI 1
  • Seid kamel kamali 2
  • Vahid-Reza Mirabi 3
  • Soheil Sarmad saeidi 4
1 Management Faculty of Azad Tehran University - Central Branch
2 . Associate Professor, Islamic Azad University- Central Tehran Branch, Tehran, Iran kshlkamali@yahoo.com
3 Associate Professor, Islamic Azad University- Central Tehran Branch, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Islamic Azad University- Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to design and explain a model of impulse buying behavior in Iran. To achieve this goal, two qualitative and quantitative approaches have been used. In the qualitative stage, with the review of existing works, open interviews and content analysis techniques, four dimensions have been identified: cultural values, personalities, positions, and cognitive-emotional aspects of the buyer and In the quantitative stage, a sample of 3,168 shoppers from different cultures (Persian, Azeri, Kurdish, Lori, Arabic, Baluchi, Turkmen, Qashqai, Gilaki and Mazandaran) are sampled by cluster sampling Then, they were extracted by random sampling method and analyzed by factor analysis, exploratory factor analysis and structural equation modeling.The results of the study show that by recognizing the cultural values, personality, situations and the cognitive-affective of the buyers, can manage the buyer's impulse buying behavior and on the other hand, helps buyers and consumers to find out Under what conditions they buy impulsively, as well as the cultural values of buyers, have a special role in the impulse buying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "impulse buying behavior"
  • "cultural values"
  • "personality"
  • " position"
  • "buyer's cognitive-affective aspects"
  • "factor analysis-exploratory"