تجزیه و تحلیل معیارهای بهبود سرویس های یادگیری الکترونیکی مبتنی بر محاسبات ابری با استفاده از تکنیک دیمتل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد یادگار امام خمینی ( ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (مسئول مکاتبات) nazanin.pilevari@gmail.com

چکیده

محاسبات ابری یکی از جدید ترین فناوری های ارائه خدمات است که تا کنون به طور کامل در هیچ سیستم آموزشی مورد استفاده قرار نگرفته است. هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل معیارهای بهبود سرویس های یادگیری الکترونیکی مبتنی بر محاسبات ابری است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه ها میباشد و ابزار مورد استفاده پرسشنامه است که تعداد 21پرسشنامه بین خبرگان حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه ها توزیع،و در نهایت 21 پرسشنامه جمع آوری گردید و جهت پاسخگویی به پرسشهای پژوهش و تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش دیمتل استفاده شد. با تجزیه و تحلیل معیارهای پژوهش با استفاده از تکنیک دیمتل مشخص گردید که در بین 11 معیار معرفی شده ، معیار عوامل سازمانی با بیشترین مجموع سطری در بین سایر معیارها در راه انتخاب مولفه های بهبود یادگیری الکترونیکی دارای بیشترین اثر گذاری بر روی سایر عناصر است و بیشترین ضریب وزنی را در کل سیستم داراست. به عبارتی با اهمیت ترین معیار و دارای بیشترین تاثیر و تاثر در کل سیستم است. مطابق با الگوی مفهومی ارایه شده در مقاله در هسته مرکزی الگو بهبود سرویس های یادگیری الکترونیکی مدنظر بوده و از طرفی با ارزیابی انجام شده می بایست نسبت به افزایش همکاری سازمانی به عنوان تاثیرگذار ترین عامل توجه بیشتری نمود چراکه مدیران سازمانی با حمایت های همه جانبه خود خواهند توانست بهبودی در یادگیری الکترونیکی ایجاد نمایند و محتوای آموزشی  با کمترین مجموع سطری کمترین اثرگذاری را بر روی سایر عناصر داراست.نتایج این پژوهش می تواند برای شرکت ها و موسسات  اموزشی فعال در زمینه پردازش ابری  و پژوهشگران این رشته کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the criteria for improving electronic learning services based on cloud computing using DEMETLIC technique

نویسندگان [English]

  • nadi alizadeh 1
  • nazanin pilevari 2
  • mahmood alborzi 1
1 Department of Information Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Yadgar Imam Khomeini (Ra) Shahre Ray unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran nazanin.pilevari@gmail.com
چکیده [English]

The main objective of this research is to analyze the criteria for improving electronic learning services based on cloud computing using the Diemel technique.
The statistical population of the study is the managers and experts of the field of information technology in universities. The tool is a questionnaire. 21 questionnaires were distributed among experts of the field of information technology of universities. Finally, 21 questionnaires were collected and to answer the research questions and information analyzes Dimetel method was used.
By analyzing the research criteria using Dimetal's technique, it was found that among 11 criteria, the criteria of organizational factors with the highest total of lines among other criteria in the way of choosing the components of e-learning improvement has the most impact on other elements and The most weight factor in the whole system. In other words, the most important criterion has the greatest impact on the whole system. And the educational content with the least sum of the line has the least impact on other elements.
The results of this research can be applied to companies and educational institutions active in the field of cloud computing and researchers in the field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic learning
  • cloud computing
  • Multi-criteria decision making
  • dimetel technique