تحلیل روایی محتوایی تسلط شخصی: از باستان شناسی خویشتن تا آینده ورزی در خویشتن خویش در جهت بهره افزایی تجمیعی در نظام رهبری آموزش عالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه مدیریت آموزش عالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران،ایران

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه دکتری مدیریت آموزش عالی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران،ایران (مسئول مکاتبات) K.Kamran@Srbiau.ir

3 استادتمام و عضو هیئت علمی گروه دکتری مدیریت آموزش عالی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران،ایران

4 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه دکتری مدیریت آموزش عالی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران،ایران

چکیده

تردیدی نیست که محیط آینده فراپیچیده نظام آموزش عالی و سازمان ها، محیطی راهبردی، و یکی از راه های موفقیت در رهبری افراد در آن محیط چرخش به درون خویش با نگاه ویژه ای به تسلط شخصی از طریق کنکاش و باستان شناسی در خویشتن خویش با هدف آینده ورزی، جلوگیری از آنتروپی و خلق سنتروپی جهت کارآمدی جمعی، اجتماع فرهیختگان و دانش آموختگان نظام آموزش عالی در آینده خواهد بود. هدف این پژوهش شناسایی و تعیین روایی محتوایی تسلط شخصی و ابعاد آن در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از دیدگاه خبرگان می باشد. این پژوهش کاربردی، کیفی و اکتشافی می باشد. مشارکت کنندگان در این پژوهش بصورت هدفمند در بخش اول 7 نفر با تکنیک دلفی و در بخش دوم 22 نفر، از استادان خبره دانشگاه های؛ هاروارد، فلوریدا، خوارزمی، علوم و تحقیقات با معیار سطح علمی دانشیار به بالا و تالیف کتاب های تخصصی انتخاب گردید. پرسشنامه از دو نوع بازپاسخ و بسته پاسخ و در تحلیل داده ها از روش فراوانی تحلیل روایی محتوایی با شاخص های سی وی آر و سی وی آی استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که خبرگان دانشگاه ها در تسلط شخصی و ابعاد اصلی آن یعنی: بخشش، خودشناسی، دوست داشتن خود، حفظ ذهنیت مثبت، تمرین انضباط، پیش کنشی،باورهای خودتنظیمی فراشناختی و تدوین و اجرا(زندگی کردن)درراستای هدف مدون در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها اجماع نظر دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Validity Analysis of the Personal Mastery: From archaeology to find himself in order to use the future's "collective efficacy" of the system of higher education leadership.

نویسندگان [English]

  • majid sadeghi 1
  • kamran mohamadkhani 2
  • Nader Gholi Ghourchian 3
  • Jafari Parivash 4
1 Associate Professor specialized in higher education management group, research and science, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor specialized in higher education management group, research and science, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor specialized in higher education management group, research and science, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor specialized in higher education management group, research and science, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

There is no doubt that the future environment of meta complex higher education system and organizations, the strategic environment, and one of the ways in which people in leadership success turning into their environment with a special look to dominate another through personal and its restraint in archaeology with the goal of future use, preventing entropy and syntropy for Educated gun and the collective efficacy of the, the Community system of higher education graduates will be in the future. The aim of this study was to identify and determine the validity of the content of personal mastery and its dimensions on the graduate students of universities and centers of higher education from the perspective of experts. This applied research, exploratory and qualitative. Participants in this research is targeted in the first part of 7 people with Delphi technique, and in the second part of the 22 people, Certified masters of the Harvard, Florida, Kharizmi and Sciences and Research Universities The academic level of associate with the criteria above and specialized books. There are two types of The closed questionnaire responses and Open questionnaire answers in the data analysis of the method of frequency analysis, CVR and CVI, was using. The findings show the consensus of the universities on the concept of personal Mastery and identification of its main dimensions: Forgiveness, Know Yourself, Love Yourself, Maintain a Positive Mindset, Practice Discipline, Be Proactive, The beliefs of Self-Regulations, and Develop writ and live your purpose statement, in university graduate students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Mastery and Its Dimensions
  • Universities Postgraduate Students
  • and Higher Education Leadership