بهینه سازی ترکیبی زنجیره تامین دو سطحی حلقه-بسته در شرایط عدم اطمینان (مطالعه موردی صنایع لبنی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران (مسئول مکاتبات) Soleymaniranzadeh@yahoo.com

چکیده

مدیریت زنجیره تامین بعنوان یکی از مهم ترین ارکان کسب و کارهای امروزی تلقی شده و بخش اعظمی از هزینه‌های هر سازمان تولیدی و خدماتی در این چرخه هزینه می شود. از مهم‌ترین مولفه های کارآمدی هر زنجیره تامین، برخورداری از یک سیستم حمل و نقل بهینه می باشد که رویکرد ریاضی حاکم بر مدلسازی و بهینه سازی آن را مساله مسیریابی وسیله نقلیه گوییم. دراین مقاله با هدف کمینه سازی هزینه‌های زنجیره تامین و بیشینه سازی سطح رضایت مشتریان، نسبت به مدلسازی، حل واعتبارسنجی سیستم توزیع در یک زنجیره تامین دو سطحی حلقه-بسته با متغیرهای غیرقطعی، اقدام به عمل آورده شده است. در این راستا با عنایت به غیرقطعی بودن متغیرهای مرتبط با فرایند مدلسازی و نظر به آنکه جواب بهینـه می‌تواند هر ترکیب برداری از گره‌های گراف مورد مطالعـه باشد، مسـاله از نظر درجه پیچیدگی در حوزه مسایل NP-hard طبقه‌بندی شده، و حل بهینه آن از طریق روشهای کلاسیک برنامه ریزی ریاضی امکان پذیر نمی باشد. در این مطالعه جهت حل مساله ازالگوریتم فرا ابتکاری کرم شب تاب استفاده شده است. عمده ترین متغیرها و پارمترهای لحاظ شده در مدل مشتمل برتعداد، سرعت، ظرفیت، متوسط بارحمل شده و مسافت طی شده توسط ناقل ها، و تعداد، پراکندگی، و مقدار کالای درخواستی و مرجوعی توسط خرده فروشان می باشند. جهت بررسی اعتبار پاسخ بدست آمده نیز نسبت به مدلسازی و حل 3 سناریو و مقایسه نتایج آن با روش نوبتی(روش رایج در شرکتهای توزیع) اقدام به عمل آورده شده که  نشان از کارآمدی روش پیشنهادی دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Combined optimization of the bi-level supply chain of closed loop in uncertainty conditions

نویسندگان [English]

  • Shahram Rostampour 1
  • soleyman Iranzadeh 2
  • Naser Feghhi farahmand 1
1 Management Department Tabriz Adad university
2 Management Department. Tabriz Azad University
چکیده [English]

Supply chain management is considered one of the most important pillars of today's businesses, and a large portion of the cost of any manufacturing and service organization is spent in this cycle.One of the most important components of the efficiency of each supply chain is the availability of an optimal transportation system. The mathematical approach governing the modeling and optimization of this transportation system is the Vehicle Routing Problem Approach. In this paper, with the aim of minimizing supply chain costs and maximizing customer satisfaction, modeling, solving and verifying the distribution system in a bi-level closed loop supply chain with uncertain variables has been undertaken.Here, due to the uncertainty of the modeling variables, and that the optimal answer can be any vector combination of the studied graph nodes, the problem is classified in terms of the degree of complexity of the NP-hard issues and its optimal solution through methods Classical mathematical programming is not possible.In this study, a metaheuristic fire-fly algorithm used to solve the problem. In this regard, the main variables and parameters included in the model are the number, speed, capacity, average loaded and distance traveled,and the number, Geographical distribution, the amount of goods requested and returned of retailers. In order to investigate the validity of the obtained response, we also modeling and solving of 3 scenarios and comparing the results with a random method(current method in distribution company), which shows the effectiveness of the proposed method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Management
  • Vehicle Routing Problem
  • hybrid optimization
  • metaheuristicmethods
  • Uncertainty