شناسایی عوامل کلیدی موفقیت همکاری های R&D با رویکردی به آینده در زنجیره تامین گروه مپنا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عباس خمسه (مسئول مکاتبات) استادیار گروه مدیریت صنعتی،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران Abbas.khamseh@kiau.ac.ir

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت تکنولوژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

صنایع نیروگاهی از جمله صنایع مادر می باشند که انجام R&D با دیدگاه آینده نگر بدلیل تغییرات سریع تکنولوژی های آن،  امری حیاتی است. از طرفی به دلیل تنوع و حجم بالای R&D، بخشی از R&D در داخل زنجیره تامین این صنایع صورت می گیرد. در نهایت موفقیت محصولات نیروگاهی به شدت وابسته به همکاری های موجود و آتی موفق R&D در زنجیره تامین می باشد. گروه مپنا به عنوان تولید کننده محصولات نیروگاهی، در راستای کسب مزیت رقابتی و حضور در بازارهای جهانی نیازمند توسعه همکاری های R&D در زنجیره تامین خود با رویکردی آینده نگر می باشد. از آنجا که پژوهشی در این خصوص صورت نگرفته است، هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر موفقیت همکاری های R&D در زنجیره تامین گروه مپنا می باشد.. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی پیمایشی می باشد. عوامل موثر بر همکاری های تحقیق و توسعه در زنجیره تامین از مرورادبیات و نظر خبرگان زنجیره تامین استخراج شده و پرسشنامه تایید شده در جامعه خبرگان گروه مپنا توزیع و نتایج با روش های تحلیل عاملی تاییدی با معادلات ساختاری و نرم افزار PLS مورد بررسی قرار گرفته اند. در این پژوهش8 عامل کلیدی موفقیت در همکاری های R&D به همراه 25 شاخص شناسایی و تاییدگردید. بر اساس فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)، الویت اول عامل راهبری یکپارچه زنجیره تامین ، الویت دوم هوشمندی تکنولوژی و عوامل ویژگی شرکا، مدیریت تامین کنندگان، مدیریت مالی، مدیریت R&D ، تعهدات قانونی و مدیریت IT به ترتیب در الویتهای بعدی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying key factors for success in R&D collaborations with an approach to the future in the MAPNA Group supply chain

نویسندگان [English]

  • Abbas Khamseh 1
  • Maryam Goodarzi 2
  • Maryam Asghari 2
1 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran Abbas.khamseh@kiau.ac.ir
2 PhD Student, Department of Technology Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Power plant industries are among the mother industries that research and development with the forward-looking perspective are crucial in which due to the rapid changes in technology. On the other hand, part of R&D is done within the supply chain of these industries. Finally, the power plant products success is strongly dependent on existing and future successful R&D collaborations in the supply chain. Mapna Group, as a manufacturer of power plant products, needs to develop research and development collaboration in its supply chain with a forward-looking approach in order to gain competitive advantage and to be present in the global markets. Since no research has been done in this regard, the purpose of this study is to identify the factors influencing the success of R&D collaborations in MAPNA Group Supply Chain. This research is a descriptive survey in terms of method, and is applied in terms of purpose. Factors affecting the R&D collaborations in the supply chain are extracted from overviewing the literature and the supply chain experts' viewpoints, and the questionnaire approved by the MAPNA Group’s Experts was distributed and results were analyzed by the confirmatory factor analysis with structural equations and PLS software. In this study, 8 key success factors in R&D collaboration were identified and wereconfirmed together with 25 indicators. According to the Network Analysis Process (ANP), the first priority is the integrated supply chain leadership, the second priority is the technology intelligence, and the next priorities respectively are the partner specificity factors, suppliers management, financial management, research and development management, legal obligations and IT management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • R&D
  • R&D Collaboration
  • Supply chain
  • Power Industry
  • MAPNA Group