طراحی و سنجش مدل مدیریت آنتروپی رفتاری در سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ( مسئول مکاتبات) safir@idro.rg

2 استاد گروه مدیریت دولتی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

3 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استادیارگروه مدیریت دولتی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء، تهران، ایران

چکیده

درهر سیستم عواملی وجود داردکه ممکن است درخلاف جهت نظم سیستم عمل کرده و موجب ایجاد بی‌نظمی، اختلال در رفتارفرد، ازبین رفتن تعادل وثبات سیستم ویا آنتروپی شده و باعث کاهش چشمگیری درعملکردکارکنان و سازمان خواهد داشت. تبیین آنتروپی رفتاری و شناسایی ابعاد، شاخصها و نحوه ارتباط بین آنها و نهایتاً ارائه مدل آنتروپی رفتاری می‌باشد. پژوهش حاضر از روش ترکیبی (کیفی و کمی) استفاده می‌کند که در بخش کیفی آن از روش اکتشافی و تکنیک دلفی بهره گرفته شده است. مطالعه حاضر پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی است که حجم نمونه بخش کیفی آن 20 نفر که به روش گلوله برفی انتخاب شده و حجم نمونه بخش کمی 470 نفر بوده و پرسشنامه‌ به روش طبقه‌ای تصادفی توزیع گردید. برای سنجش پایایی پرسشنامه از نرم افزار SPSS و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از معادلات ساختاری و نرم افزار‌های ایموس و لیزرل استفاده شده است. دربخش کیفی، بامصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته ازخبرگان و تکمیل پرسشنامه، 81 مولفه شناسایی گردیدکه با توجه به ضریب کندال(811/0) و بعداز چهاردورتنظیم پرسشنامه، تعداد15مولفه باقی ماندکه بابهره‌گیری ازمدل‌ سه‌شاخگی ابعادآنتروپی رفتاری درسه دسته عوامل فردی، سازمانی ‌ومحیطی طبقه‌بندی‌‌گردید. در بخش‌کمی: تاثیر سازه های مستقل عوامل‌محیطی و سازمانی برسازه میانجی عوامل فردی به ترتیب با ضریب 788/و 715/0 و تاثیر سازه‌های محیطی و سازمانی بر سازه وابسته آنتروپی رفتاری از مقدار بحرانی96/1و 58/2 بزرگتر بوده و از مدل به صورت مستقیم و معنی‌داری حمایت کرده است. یافته‌ها حاکی از آن است که عوامل سازمانی و محیطی بر عوامل فردی تاثیرگذاربوده وعوامل‌فردی تاثیرسریعتر و طولانی‌تری درایجاد وماندگاری آنتروپی رفتاری دارد. همچنین پیامدهای آنتروپی رفتاری به تفکیک هریک ازابعادبه صورت خلاصه شامل بی‌نظمی‌رفتار، سردرگمی‌، فضای بی‌ثباتی‌‌، ایجاد رفتارهای نابهنجارکاری، کاهش بهره وری فرد و سازمان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and evaluation of behavioral entropy management model in organization

نویسندگان [English]

  • lida safir 1
  • Mohammad Ali Sarlak 2
  • Ali akbar Ahmadi 3
  • Pir Hoseain kolivand 4
1 PhD Student in Human Resource Management, Graduate Center of Payame Noor University, Tehran, Iran safir@idro.org
2 Professor of Public Administration, Graduate Center of Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Professor of Public Administration, Graduate Center of Payame Noor University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Government Management, Shafa Neuroscience Research Center, Tehran, Iran
چکیده [English]

There are factors in any system that may act contrary to system order, causing disorder, disrupting behavior, disrupting system stability or entropy, and will significantly reduce employee and organization performance. To explain behavioral entropy and identify the dimensions, indices, and the relationship between them, and finally to present a behavioral entropy model. The research method was exploratory and the data analysis method was mixed (qualitative and quantitative). The qualitative part of the Delphi method consisted of 20 experts including 10 human resources professors and 10 extension managers. Snowball method was used to select both groups. At first, using a qualitative approach, semi-structured interviews were conducted with experts in the conceptual model of research and then to test the model from each of the standard questionnaires, a questionnaire with validity and reliability of 0.814 and 0.74 was set up and in a statistical population of about 1000 managers and 470 staff managers. The Iranian industries were distributed by random stratified method and 441 questionnaires were obtained using quantitative research methods and structural equations of Venice using SPSS and LISREL software. In the qualitative section, 81 components were identified which, according to Kendall's coefficient of 0.811 after four Delphi panel formats, remained 15 components, including three behavioral entropy dimensions triplicates including three individual, organizational and environmental categories. In section: The influence of independent environmental and organizational factors on individual factors mediated by 0.788 and 0.715, respectively, and the effect of environmental and organizational structures on behavioral entropy dependent constructs is greater than the critical values of 1.96 and 2.58, respectively. Direct and meaningful support. The findings indicate that organizational and environmental factors influence individual factors and individual factors have a faster and longer lasting effect on behavioral entropy retention. The implications of behavioral entropy for each of the variables are summarized as disorder, confusion, an atmosphere of instability, abnormal behaviors, reduced productivity, and organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entropy
  • positive entropy
  • negative entropy
  • behavioral entropy