طراحی مدل آینده‌نگاری شرکتی و اثر آن بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین (مسئول مکاتبات) m.joneidi@modares.ac.ir

2 دانشیار اقتصاد و آینده‌پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

3 دانشیار گروه آینده‌پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

4 دانشیار مدیریت و آینده‌پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

این مقاله با هدف طراحی مدل آینده­نگاری شرکتی و اثر آن بر عملکرد سازمانی به رشته تحریر در آمده است. در این مقاله ضمن مرور ادبیات آینده­نگاری شرکتی از دو منظر فرایندی و محتوایی، به بررسی و تحلیل مؤلفه­ها و ابعاد آینده­نگاری شرکتی پرداخته شده است. آینده‌نگاری شرکتی یک قابلیت است و هرگونه عامل ساختاری یا فرهنگی که شرکت را قادر می‌سازد تا تغییرات ناپیوسته را زودهنگام شناسایی کند و پیامدهای آن را برای شرکت تفسیر و پاسخ‌های مؤثری به منظور تضمین بقای طولانی مدت و موفقیت شرکت ارائه دهد را‌ شامل شود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از منظر روش آمیخته و از حیث زمانی از نوع مقطعی می‌باشد. ابزار گردآوری داده­ها در بخش کیفی شامل روش­های کتابخانه­ای و دلفی از خبرگان دانشگاهی و صنعت (15 خبره) و در بخش کمی داده‌ها با استفاده از پرسشنامه در صنعت بانکداری ایران و شامل بانک‌های تجاری دولتی، تخصصی دولتی، قرض‌الحسنه و غیردولتی و مشتمل بر30 بانک جمع­آوری وتحلیل شده است. اعتبار مدل از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری تأیید شده است. نتایج حاکی از آن است که آینده‌نگاری شرکتی را می‌توان با مؤلفه­های پیشنهادی بررسی و ارتقاء داد. همچنین رتبه­بندی مؤلفه­های آینده‌نگاری شرکتی در صنعت بانکداری ایران نیز بررسی شده است. نتایج نشان داد که آینده‌نگاری شرکتی بر عملکرد سازمانی اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Corporate Foresight Measure and Its Impact on Organizational Performance (Studied Case: Banking Industry)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Joneidi Jafari 1
  • Rohullah Bayat 2
  • farhad se talani 3
  • safar fazli 4
1 Imam Khomeini International University,Faculty of Social Sciences, Futures Studies Dept.
2 Associate Professor of Economic and Futures Studies, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 Associate Professor of Futures Studies, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
4 Associate Professor of Management and Futures Studies, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

This article aims to design a model for corporate foresight capability and its impacts on organizational performance in the banking industry of Iran. In this research, first, the review of literature on corporate foresight from the process and content perspectives is presented, and then we have examined and analyzed the components and dimensions of corporate foresight. Corporate foresight is an ability that includes any structural or cultural element that enables the company to detect discontinuous change early, interpret the consequences for the company, and formulate effective responses to ensure the long-term survival and success of the company. The research is of practical purpose and research method is a mixed method and is cross-sectional in time. The data collection tool has been collected and analyzed in the qualitative part including library and Delphi methods from academic and industry experts (15 experts)  and in the quantitative part using questionnaire, the data research were collected and analyzed from the banking industry of Iran including 30 banks (Commercial Government banks, Specialized Government banks, Gharzolhasaneh and Non-Government Banks). . The validity of the model is verified by structural equation modeling. The results show that we can examine and promote the corporate foresight using the components of proposed measurement model. The ratings Corporate Foresight components in Iranian banking industry are also investigated. The results showed that corporate foresight affect organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Foresight
  • Information usage
  • Method sophistication
  • People & Networks
  • Organization & Organizing
  • Culture and Organizational Performance