ارائه چارچوبی برای عشق به برند در میان مصرف کنندگان ایرانی با تحلیلی بر پیشایندها و پیامدهای آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (مسئول مکاتبات) keimasi@ut.ac.ir

3 دانشیار، گروه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، توسعه مدلی برای شناسایی ابعاد سنجش عشق به برند، متغیرهای موثر بر ابعاد عشق به برند و متغیرهای تاثیرپذیر از ابعاد عشق به برند در میان مصرف کنندگان ایرانی می باشد. در این پژوهش، محقق از روش تحلیل کیفی استفاده کرده است. بدین منظورجهت توسعه مدل عشق به برند از روش پژوهش کیفی و ابزار مصاحبه با نمونه ای از 106 مصرف کننده استفاده شده است. داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل تم، تجزیه و تحلیل شده و سپس مدل عشق به برند بر اساس نظریه زمینه ای توسعه داده شده است. نتایج حاصل از تحلیل کیفی نشان می دهد که ساختار عشق به برند درمیان مصرف کنندگان ایرانی به واسطه 14 بعد (اعتماد، ابراز علاقه، ادراکات عملکردی، آرزو و رویا، جذابیت، خاطرات و لحظه ها، خود سازگاری، رضایت، زیبایی، صمیمیت، لذت، مدت زمان رابطه، منحصر به فرد بودن و وابستگی) سنجیده می شود. هویت برند، اعتماد به برند و تصویر برند به عنوان پیشایندهای عشق به برند شناخته شده اند. و همچنین تعهد به برند، وفاداری به برند، تبلیغات شفاهی و میل به پرداخت اضافه بها به عنوان پیامدهای عشق به برند شناخته شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a framework for assessing brand love among Iranian consumers by analyzing its antecedents and consequences

نویسندگان [English]

  • somayeh alinejad 1
  • masoud keimasi 2
  • mohammad ali shahhoseini 3
1 Department of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor , Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate professor , Faculty of management, university of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to develop a model for identifying the dimensions of brand love measurement, antecedents and consequences of brand love among Iranian consumers. In this research, the researcher used a qualitative analysis method. For this purpose, the development of the brand love model has been used through a qualitative research method by interview with a sample of 106 consumers. The data analyzed by theme analysis technique, and then the brand love model has been developed based on the grounded theory. The results of qualitative analysis show that the structure of brand love among Iranian consumers is measured through 14 dimensions (Trust, Declaration of affect, Functional perceptions, Dreams, Attraction, Memories, Self-congruity, Satisfaction, Beauty, Intimacy, Pleasure, Duration of the relationship, Uniqueness and Attachment). Brand identification, brand trust and brand image are known as brand love antecedents. As well as brand commitment, brand loyalty, word of mouth and willingness to pay a price premium as a consequences of brand love.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Love
  • Dimensions of brand Love
  • Antecedents of brand Love
  • Consequences of brand love
  • Iranian consumers