واکاوی نقش اتاق فکر بانک رفاه کارگران بر دستور کار مورد مطالعه : (ساختمان مرکزی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران. (مسئول مکاتبات) aboalmaali6@gmail.com

2 استاد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. تهران. ایران.

چکیده

اتاق فکر به مثابه مرکزی جهت تولید فکر و ایده های نوین به حساب می آید و هم در افزایش توان ظرفیت خط مشی گذاری و تصمیم گیری های راهبردی، سیاست گذاری ها نقش تعیین کننده ای داشته و هم ابزار و چارچوبی مهم برای تصمیم گیری مدیران است. پس از تشخیص مسئله به عنوان گام نخست، مقوله استدلال، چانه زنی و اقناع بازیگران متعدد، ذی نفعان داخلی و خارجی بانک و اقناع ذی نفوذ ها جهت رفتن مسئله به دستور کار بانک حائر اهمیت است.  در این اثنا نقش اتاق فکر و اینکه آیا تصمیمات نهایی این کارشناسان متأثر از افراد ذی نفع، ذی نفوذ، ارزش های حاکم بر جامعه و یا بر اساس نیاز مشتریان و یا چه سناریو هایی است با هدف واکاوی نقش اتاق فکر بانک رفاه کارگران بر دستور کار مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش از نظر نتیجه کاربردی و از نظر هدف توصیفی- پیمایشی است. متغیر مستقل اتاق فکر و متغیر وابسته دستور کار که مولفه های آن برگرفته از مدل کوب و روس است. جامعه آماری این پژوهش 400 نفر از اعضای اتاق فکر بود که بر اساس نمونه گیری تصادفی 45 پرسش نامه بین این اعضاء توزیع شد. روایی آن توسط خبرگان دانشگاهی تایید شد و پایایی آن 0.801 بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. برای نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و برای ارتباط بین متغیرها از آزمون تی تست تک نمونه ای، روش تصمیم گیری چند متغیره فازی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی با تکنیک تاپسیس فازی استفاده شد. یافته های آزمون تی حاکی از آن بود که خط مشی های ناشی از  هم اندیشی اعضای اتاق فکر  بانک رفاه بر دستور کار قرار گرفتن آنها تاثیر بسزایی داشته است. هرچند تا حدی به ترتیب بازیگران سیاسی، مالی و اداری مانع از قبول مسئله و به دستور کار رفتن آنها می شوند. مورد بعدی جهت پذیرش مسئله و  به چالش کشیدن آن عوامل اقتصادی جهت اتخاذ تصمیم نهایی بود. نتایج تکنیک تاپسیس موید تاثیر افکار عمومی بر تصمیم های اعضای اتاق فکر جهت پذیرش مسئله و به دستور کار رفتن آن جهت پذیرش آن به عنوان خط مشی بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Role of Refah Kargaran Bank’s Think Tank on the Agenda-Setting (Study Case: Headquarters)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sadat Aboalmaali 1
  • karamolaah Danesh Fard 2
1 teacher
2 Professor. Ph.D. Karamollah Daneshfard. Islamic Azad University, Science & Research Branch of Tehran. Iran.
چکیده [English]

Think Tank is the position of a center for creating new thoughts and ideas. Decision-making also plays a crucial role in increasing the capacity for policy making and strategic decisions as well as being regarded as an essential tool and framework which serves for the manager’s decision making. After recognition of the issues as the first step, the subject of argumentation, bargaining and satisfying numerous players, the bank’s internal and external stakeholders, and satisfying influential figures are of prominence for presenting the issues like the bank’s Agenda-setting. Meanwhile, the role of think tanks and the experts’ final decisions influenced by the stakeholders, influential figures, the ruling values on the society or the costumer’s necessities or the type of scenarios for the goal of analyzing the role of Refah Kargaran Bank’s think tank on the agenda-setting have been executed. The research’s finding is of practical nature, and its goal is of descriptive-survey type. The independent variable is the think tank, and the dependent variable is the agenda-setting whose factors have been extracted by the model of Cob & Ross. The population of the study consists of 400 individuals selected from the members of the think tank, and 45 questionnaires have been distributed among the individuals based on Convenience sampling. University journalists confirmed its validity and its reliability was calculated as 0.801. The data were analyzed by SPSS software. Kolmogorov-Smirnov test was used for normalization of the data and One-Sample t-Test was used for the relationship between the variables, fuzzy multivariable decision-making method and priority processing for influential factors on competitive merit was computed by using fuzzy TOPSIS technique. t-Test findings indicate that policies arising from the unison of Refah Kargaran Bank’s Think Tank’s members have a meaningful influence on their agenda-setting although to some extent political, financial and official players respectively prevent them from accepting the issues and following the agenda-setting. Another factor for receiving the issue and challenging it was the economic factor for making the final decision. The findings arising from the TOPSIS technique corroborated the influence of public opinions on the decisions made by the members of the think tank for accepting the issue and following the agenda-setting to be recognized as a policy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking Effective Factors
  • Think Tank
  • Agenda Setting
  • Internal and External Stakeholders