روابط بین پایه های قدرت با ویژگی های شخصیتی کارآفرینی و تعهد سازمانی نقش میانجی عدالت رویه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

هدف اساسی این پژوهش بررسی روابط بین پایه های قدرت اجتماعی مدیران با ویژگی های شخصیتی کارآفرینی و تعهد سازمانی کارکنان با نقش میانجی عدالت رویه ای در ادارات دولتی استان آذربایجان غربی می باشد. نمونه آماری ابتدا بصورت خوشه ای و سپس در داخل خوشه ها بصورت طبقه ای نسبتی انتخاب گردید، ابزار سنجش پرسش نامه های استاندارد بودند که روایی و پایائی آنها توسط آزمون های مربوط تأیید گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداکثر مربعات جزئی استفاده شد. نتایج حاصل از مدل ساختاری آشکار نمود که قدرت مرجعیت و تخصص مدیران در ویژگی های شخصیتی کارآفرینی و تعهد سازمانی کارکنان نقش مثبت و معنی دار دارند، قدرت های قانونی و پاداش در این متغیرها هیچ نقشی ندارند و قدرت اجبار هم دارای نقش منفی و معنی دار می باشد همچنین نتایج نشان داد که عدالت رویه ای در مدل ارائه شده دارای نقش میانجی می باشد و با توجه به مدل های مختلف بررسی شده مدل میانجی کامل دارای برازش مناسب تر نسبت به دیگر مدل ها می باشد و می تواند جهت تقویت ویژگی های شخصیتی کارآفرینی و تعهد سازمانی کارکنان در ادارات دولتی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relations between power bases with entrepreneurial personality traits and organizational commitment Mediating role of procedural justice

نویسندگان [English]

  • farhad mahbobkhah 1
  • yusef beigzadeh 2
1 .Phd. Student., Department of Government Management, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
2 Assistant Prof., Department of Government Management, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
چکیده [English]

The main objective of this research is to investigate the relationships between the social strengths of managers with entrepreneurial personality traits and organizational commitment of employees with the role of mediator of procedural justice in government departments of West Azarbaijan. The statistical sample was firstly clustered and then clustered in a relative proportional manner. The standard questionnaire was used for measuring the validity and reliability of the questionnaire. The statistical sample was firstly clustered and then clustered in a relative proportional manner. The standard questionnaire was used for measuring the validity and reliability of the questionnaire. The results of the structural model reveal that the power of authority and specialty of managers in the personality characteristics of entrepreneurship and organizational commitment of employees have a positive and significant role, Legitimate powers and rewards in these variables have no role and compulsion power has a negative and meaningful role. Also, the results showed that procedural justice in the proposed model has a mediating role and according to different models, the full intermediate model has a more suitable fit than other models and can be used to strengthen the personality traits of entrepreneurship and Organizational commitment of employees in government departments

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managers Power
  • Entrepreneurship
  • organizational commitment
  • Procedural Justice