شناسایی و اولویت بندی مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم گیری مصرف کنندگان در انتخاب کالاهای تولید داخلی با هدف ارائه الگوی مصرفی کالاهای ایرانی (در راستای حمایت از تولید ملی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، عضو هیأت علمی و مدیر گروه دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان firouzehajialiakbari@gmail.com

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد واحد زنجان Sadighiann57@gmail.com

چکیده

الگوی مصرفی خانوارها در طول زمان و منبعث از تحولات فرهنگی، اجتماعی ودرآمدی دستخوش تغییر و تحول می شودو انتظار می رود که به تبع آن تولیدکنندگان و برنامه ریزان اقتصادی هماهنگ با بازار حرکت کنند و نیازهای تولیدی،واردات کالا و به طور کلی نوع نگرش به کالاهای مصرفی رادر مجموعه ای واقع بینانه و منطبق با آمار و اطلاعات دقیق ساختارسازی نمایند. هدف اصلی پژوهش حاضر،شناسایی و اولویت بندی مهمترین عوامل تأثیرگذاربر تصمیم گیری مصرف کنندگان در انتخاب کالاهای تولید داخلی با هدف ارائه الگوی مصرفی کالاهای ایرانی در آینده است. روش تحقیق حاضر روش دلفی است،که با انجام مصاحبه بین 34 نفر از مصرف کنندگانی که دانش و آگاهی لازم در مورد محصولات ایرانی و خارجی را داشتند ،متغیرها استخراج شد و بعد از ساختن پرسش نامه وتأیید روایی آن، ومحاسبه میانگین هندسی پر تکرارترین متغیرها احصاء گردید.با استفاده از نرم افزار MICMAC ارزیابی و تجزیه و تحلیل داده ها و مدل نهایی گردیده است.بر اساس مدل نهایی ارائه شده در پژوهش مشخص شد که هفت متغیر در گرایش مصرف کنندگان به سمت استفاده از کالای ایرانی بیشترین تأثیر را  دارند که عبارتند از:کیفیت،قیمت،کارکرد محصول،بسته بندی، پشیمانی بعد از خرید(شک و ناراحتی)،طراحی و گارانتی، که تولید کنندگان کالاهای ایرانی می توانند با اولویت دادن به این عوامل در راستای تولید و ورود به بازار،  از آنها بهره مند گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

dentification of the most important factors in the decision making of consumers in choosing domestic products with the aim of improving the pattern of using Iranian goods (In line with the year of support for national production)

نویسندگان [English]

  • Firozeh HajialiAkbari 1
  • narges sadighian 2
1 Head of Department and Faculty Member of Zanjan Azad University
2 islamic azad university,zanjan branch,zanjan,iran
چکیده [English]

The pattern of consumption of households is changing over time through cultural, social and income developments, and it is expected that, as a consequence, producers and economic planners will move in line with the market and meet the needs of production, import of goods and, in general, the kind of attitude to Construct consumer goods in a realistic and consistent manner with accurate statistics and information. The main objective of this study is to identify and prioritize the most important factors influencing consumer decisions in choosing domestic products with the aim of presenting a pattern of consumption of Iranian goods in the future. The research method is Delphi method, which was conducted by interviewing 34 consumers who had the knowledge and knowledge about Iranian and foreign products. The variables were extracted and after making the questionnaire and verifying its validity, and calculating the geometric mean of the most repetitive variables Consensus was made using MICMAC software. Data analysis and analysis were finalized. Based on the final model presented in the study, it was found that seven variables have the most effect on the tendency of consumers to use Iranian goods. Include: quality, price, product function, packaging, regret after purchase (doubts), Design and warranty, which Iranian manufacturers of goods can use to prioritize these factors in the direction of production and market entry.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Goods
  • Consumer Pattern
  • Consumer Behavior and Decision making