طراحی مدل بهبود عملکرد نمایشگاه های تجاری در ایران: از دید غرفه داران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) vazifehdust@yahoo.com

چکیده

هدف: هدف پژوهش طراحی مدلی جهت بهبود عملکرد نمایشگاه‌های تجاری در ایران از دیدگاه غرفه داران به عنوان یکی از حلقه های تکمیل کننده فرآیند اجرایی نمایشگاه های تجاری می باشد. در این پژوهش تلاش می شود به شاخص های تعیین کننده عملکرد نمایشگاهی و همچنین تبیین مدل مفهومی جامع و یکپارچه در خصوص اقدامات لازم جهت بهبود عملکرد نمایشگاه های تجاری از دیدگاه غرفه داران پرداخته شود.
روش پژوهش: پژوهش از نظر روش شناسی به صورت کیفی می باشد. در مرحله کیفی، از لحاظ رهیافت از نوع داده بنیاد یا نظریه زمینه ای می باشد و از نظر هدف بنیادی می باشد. از این جهت که به دنبال شناسایی مولفه هایی موثر بر عملکرد غرفه داران در نمایشگاه تجاری می باشیم و در این راه به دلیل اینکه فرضیه هایی برای خود در نظر نگرفته ایم، پژوهش بنیادی است. روش تحلیل در بخش کیفی نیز روش تحلیل محتوی می باشد. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق براساس پروتکل جمع آوری می شود  و سپس در روش کمی با ارایه پرسشنامه در 4 نمایشگاه مهم بین المللی در تهران تحلیل های آماری مورد نیاز انجام می گیرد.
محدودیت ها: مقطعی بودن پژوهش فعلی و عدم ریسک پذیری پاسخگویان در خصوص ارایه اطلاعات به طور داوطلبانه به حسب حفظ اطلاعات محرمانه شرکت باعث شد تا پژوهش در استفاده از نمونه های متنوع تر و بیشتر محدودیت داشته باشد.
نتایج و یافته های پژوهش:  نتایج پژوهش نشان داد اهداف تبیین شده نمایشگاه قبل از فرآیندهای نمایشگاهی به عنوان پیش بین و عامل کنترل زا در جهت کاهش خطا در اقدامات اجرایی بر کلیه فرآیندهای نمایشگاهی تاثیر مستقیم و معنی داری دارد. از طرفی فعالیت های نمایشگاهی به سه دسته قبل، حین و بعد از نمایشگاه اختصاص دارد که هر سه مرحله بر عملکرد نمایشگاهی تاثیر مستقیم و معنی داری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing improvement model for trade fairs in Iran: Participant’s point of view

نویسندگان [English]

  • HOOSHANG GOODARZI 1
  • Hosein Vazifehdoost 2
  • S. Jamalaldin Tabibi 1
  • Hashem Nikoomaram 1
1 Department of Business Administration, Faculty of Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch
2 Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding Author) vazifehdust@yahoo.com
چکیده [English]

Objective – The main objective is to design a model for improving trade fair performance in Iran from participant’s point of view. In this paper, we tried to elaborate important indices for trade fairs as well as presenting a comprehensive model including required activities for improvement of performance of trade fairs.
Methodology:This study is based on grounded theory so there are no hypothesizes from the beginning. Content analysis is implemented and we did collect information through deep interviews and then distributing questionnaire in 4 important international trade fairs.
Limitations: Providing required information by respondents is vital for the research while they prefer secrecy of information of their companies and are not ready to take risk in this regard.
Results: The results showed that determined objectives of trade fairs in advance are forecasting and controlling factors for decreasing deviations in trade fairs and have direct and meaningful impacts on exhibition processes. Furthermore, exhibition activities have three stages; before, during and after trade fair and those three stages have direct and meaningful effects on trade fairs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade Fair
  • Trade Fair Performance
  • Exhibition Process
  • Grounded Theory