شناسایی و رتبه بندی موانع تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی ( مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدیریت، دانشگاه آزاد اسلآمی واحد مبارکه، دانشکده مدیریت وحسابدای، گروه مدیریت، مبارکه، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول) dr_mraeidehaghi@yahoo.com.ph

چکیده

موضوع اصلی این پژوهش شناسایی موانع تجاری سازی دانش و فناوری است. اهمیت این موضوع به این خاطر است که باظهور اقتصاد دانش بنیان، خط مشی های آموزش عالی متحمل تغییراتی شده اند که سبب گردیده دانشگاه ها برای کسب مزیت رقابتی و افزونی منابع در بازارهای جهانی ایفای نقش کنند. این مهم می تواند از طریق تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی و تکنولوژیکی میسر شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی موانع تجاری سازی دانش و فناوری در دانشگاه اصفهان می باشد. این ‎‎تحقیق ‎‎از ‎‎نظر ‎‎روش‎‎ توصیفی- زمینه یابی‎‎ و ‎با ‎‎ماهیت‎‎ کاربردی‎‎ می‎‎باشد. جامعه آماری پژوهش 141 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان درگیر در پروژه های تجاری سازی بود.  روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط 5 نفر ازخبرگان مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازه آن توسط تحلیل عامل تأییدی با نرم افزار لیزرل مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ 89/0 به تأیید رسید. برای بررسی  فرضیه های این تحقیق از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج در سطح اطمینان 95 درصد حاکی از آن بود که موانع ساختاری، رفتاری و محیطی بر تجاری سازی در دانشگاه اصفهان دارای تاثیر معکوس می باشند. همچنین از آزمون فریدمن برای رتبه بندی موانع  استفاده شد که موانع ساختاری- سازمانی، رفتاری- محتوایی، زمینه ای- محیطی،  به ترتیب اولویت رتبه بندی شدند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Barriers of Academic Research Commercialization

نویسنده [English]

  • Morteza Raei Dehaghi
College of Management and Accounting, Department of Industrial Management, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The main topic of this research is identifying obstacles to the commercialization of knowledge and technology. The importance of this is because, with the emergence of knowledge based economy, higher education policies have undergone changes that led universities to attain a competitive advantage and increase resources that play a role in global markets. This can be achieved through the commercialization of research and technological achievements. The main objective of this research is to identify and rank barriers to the commercialization of knowledge and technology at the University of Isfahan. This research is descriptive-survey based on the nature of the application. The statistical population of the study was 141 faculty members of Isfahan University that are involved in commercialization projects. The face and content validity of the questionnaire was verified by 5 experts and the validity of the construct was verified by confirmatory factor analysis using Liserl software. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha of 0.89. The structural equation test was used to study the hypotheses of this research. The results at 95% confidence level indicated that structural, behavioral and environmental barriers to commercialization in the University of Isfahan had a reverse effect. Also, the Friedman test was used to rank the barriers that are structural - organizational barriers, behavioral - content, contextual - environmental, were ranked in order of preferences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • behavioral-content related barriers
  • commercialization of academic research
  • contextual-environmental barriers
  • structure l- organizational barriers