آینده نگاری بررسی خصوصی سازی بانکهای دولتی با سود آوری آنها (مطالعه موردی بانک ملت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری و مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) TOOTIAN_IR@YAHOO.COM

2 استادیار گروه حسابداری ومدیریت ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران. ryarifar@gmail.com

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،گروه حسابداری و مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق،تهران ،ایران rjamali57@gmail.com

چکیده

زمینه: خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند. واژه خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت ، بازار و به نفع بازار است.
هدف: بررسی تاثیر خصوصی سازی بانکهای دولتی با سود آوری بانک ها (مورد مطالعه: بانک ملت)
روش: روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر مبنای زمان ، پس از رویداد قرار است. روش نمونه گیری تمام شمار است که تعداد52 مشاهده برای سالهای1382 تا 1394به صورت فصلی انتخاب شد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها، از روش کتابخانه ای استفاده شد. به منظور توصیف و تلخیص داده‌های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته، برای تحلیل داده‌ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، بروش گادفری ، دیکی فولر و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده شد.
یافته ها: ضریب برآوردی متغیر خصوصی سازی بر بازده دارایی ها برابر با 0.321 می باشد که نشان می دهد متغیر خصوصی سازی بر بازده دارایی ها تاثیر دارد. همچنین ضریب برآوردی متغیر خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام برابر با 0.003 می باشد ولی سطح معناداری آماره t متغیر مستقل تحقیق از سطح خطای 5 درصد بزرگتر است، پس تاثیر خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام بانک رد شد.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد خصوصی سازی بانک ملت بر سودآوری (بازده دارایی ها)، تاثیر دارد. ولی تاثیری بربازده حقوق صاحبان سهام ندارد. با توجه به این نتایج می توان گفت واگذاری امورات اقتصادی به بخش خصوصی به بهبود کیفیت کمک شایانی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect Privatization of Mellat banks on profitability

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Tootian 1
  • r y 2
  • r j 3
1 Assistant professor of Department of Accounting &Management, Faculty of Humanities, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding author) tootian_ir@yahoo.com
2 استادیار گروه حسابداری ومدیریت ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران. ryarifar@gmail.com
3 Master Student of Department of Accounting &Management, Faculty of Humanities, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the study is to examine the effect Privatization of Mellat banks on profitability. The realm of this research is the Mellat Bank and the realm of time from 2003 to 2015. Privatization as independent variable, ROA, ROE, as dependent variable are regarded. This is a kind of descriptive-correlative study. As data nature, this is a kind of quantitative study and as purpose, this is a kind of applied study. Jarque-Bra test is done for normality testing. Regression significance and coefficient significance tests are considered in order to investigate significance in regression pattern. Heterogenity, Brosh-Godfery are considered as regression pre-test as well. The results show that there is a significant relationship between Privatization of Mellat banks and profitability (ROA). There is not a significant relationship between Privatization of Mellat banks and profitability (ROE).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • Profitability
  • ROA
  • ROE