ارائه مدلی برای توسعه چابکی سازمانی در صنعت معدن کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه پژوهشی مدیریت کیفیت دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران (مسئول مکاتبات) Amir1_tavakoli1980@yahoo.com

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش پیشروی یک بررسی توصیفی و تحلیل محتوا (بررسی وضع موجود) است که با استفاده از روش پیمایشی سازمانی مطالعات کتابخانه ای یا اسنادی و تحلیل داده های اولیه به انجام رسیدند. در این تحقیق چون هدف بررسی رابطه بین محرک های چابکی سازمانی و قابلیت های چابکی سازمانی و توانمندسازهای چابکی سازمانی در صنعت معدن کشور در راستای ارائه مدلی برای توسعه چابکی سازمانی در صنعت معدن کشور می باشد، لذا برای شناسایی ابعاد و گویه های محرک های چابکی سازمانی و قابلیت های چابکی سازمانی و توانمندسازهای چابکی سازمانی در صنعت معدن کشور به تعیین این ابعاد پرداخته شد. در راستای تعیین مولفه های چابکی(محرک ها ، قابلیت ها و توانمندسازها) از روش دلفی استفاده شده است. جامعه آماری را کلیه کارکنان چهار حوزه صنعت معدن کشور مجتمع سنگ آهن سنگان، گل گهر، چغارت و چادرملو فعال در صنعت معدن کشور تشکیل می دهند. تعداد کارکنان در زمان پژوهش 3262 نفر بوده و با بهره مندی از فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و ساده 399 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. جهت تعیین روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوایی استفاده شده است و پایایی پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش به کمک ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی گردیده است. در این پژوهش ضریب پایایی پرسشنامه محرک های چابکی سازمانی، پرسشنامه قابلیت های چابکی سازمانی و پرسشنامه توانمندسازهای چابکی سازمانی بر اساس فرمول کوکران به ترتیب(%95)، (91%) و (%93) به دست آمده است. نحوه تجزیه تحلیل داده ها براساس تصمیم گیری چند معیاره و تحلیل عاملی می باشد. نتایج ارتباط معنا داری را بین ابعاد محرک های چابکی سازمانی، قابلیت های چابکی سازمانی و توانمندسازهای چابکی سازمانی نشان می دهند. مقدار استاندارد تمامی پارامترها میزان بالاتر از 8/0 را نشان می دهد که بیانگر رابطه قوی میان متغییرهای پژوهش و میان هر بعد یک متغییر با همان متغییر معرف می باشد، این مسئله می تواند نقطه ی قوی برای مدل ارائه در این پژوهش باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a model for developing organizational agility in the country's mining industry

نویسندگان [English]

  • Amir Tavakoli Rodi 1
  • Arash Shahin 2
  • Akbar Nilipor Tabatabae 3
1 Isfahan Quality Management Research Group, Isfahan, Iran
2 , Department of Management, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Management, Malek Ashtar University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Delphi method has been used to determine the agility components (triggers, capabilities and empowerment). The statistical population consists of all the employees of the four mining industry sectors of Sangan Iron Ore, Gol Gohar, Chogarat and Chadormalo Complex in the mining industry of Iran. The number of employees at the time of the research was 3262. Using Cochran's formula, 399 people were selected as sample population by stratified sampling method. Content validity method was used to determine the validity of the questionnaire and the reliability of the questionnaire used in this study was evaluated using Cronbach's alpha coefficient. In this research, the reliability coefficient of organizational agility inventory questionnaire, organizational agility capabilities inventory and organizational agility capacity empowerment questionnaire based on Cochran formula were obtained 95%, (91%) and (93%) respectively. The results show a significant relationship between the dimensions of organizational agility drivers, organizational agility capabilities and organizational agility enablers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational agility model
  • country's mining industry
  • agility drivers
  • agility capabilities
  • agility enablers