شناسایی قابلیت های پویا در صنعت داروسازی با استفاده از نظریه داده بنیاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (مسئول مکاتبات) Kazemi.masoumeh@ut.ac.ir

2 استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران. moghimi@ut.ac.ir

3 استاد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران. pourezzat@ut.ac.ir

چکیده

زمینه:محققان حوزه مدیریت استراتژیک معتقدند که قابلیت های پویا عملکرد شرکت را به واسطه ابزارها و مکانیسم های مختلف تحت تاثیر قرار می دهند.
هدف:پژوهش حاضر با توجه به شرایط کنونی شرکت های دارویی و نیاز آنها به قابلیت های پویا به دنبال شناسایی قابلیت های پویایی است که آینده نگری و پیشتازی و تحقق چشم انداز پیش روی آنها را در شرایط در حال تغییر کنونی امکان پذیر می کند.
روش ها:به منظور شناسایی این قابلیت ها از رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. در این راستا با استفاده از مصاحبه عمیق با 12 نفر از خبرگان صنعت داروسازی قابلیت های اصلی شناسایی شدند.
یافته ها:در مرحله اول تحقیق 42 کد از جمله پویش بازار، پایش رقبا، تعامل با ذینفعان اصلی، جمع آوری اطلاعات مرتبط با روندها و رویدادهای صنعت، تولید محصول جدید، تولید مواد موثره داروها در ایران، سرمایه گذاری بر فناوری های جدید و .... از مصاحبه ها استخراج شدند و در مرحله کدگذاری محوری کدهای احصا شده در مرحله قبل در قالب 13 کد پویش محیطی، ایجاد یک سیستم هوشمند اطلاعاتی، تولید ایده، توسعه محصول جدید، توسعه فرآیند جدید، انعطاف پذیری سازمانی، انعطاف پذیری فناورانه، سازگاری، توانایی ارزیابی و به کارگیری دانش خارجی، ایجاد شبکه ارتباطی، شناخت مدیریتی، تصمیم گیری استراتژیک و سرمایه انسانی مدیریتی دسته بندی شدند. در نهایت 5  قابلیت درک محیط، قابلیت نوآوری، قابلیت انعطاف پذیری، قابلیت جذب و قابلیت مدیریتی به عنوان قابلیت های پویای صنعت دارو مشخص شدند.
نتیجه گیری: شرکت های داروسازی از طریق قابلیت درک محیط قادر به شناسایی شرایط و تغییرات خواهند بود، به واسطه قابلیت نوآوری و انعطاف پذیری، قابلیت جذب و قابلیت مدیریتی نیز قادر به ارائه پاسخ مناسب به این شرایط خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying dynamic capabilities in pharmaceutical industry by Grounded theory (GT)

نویسندگان [English]

  • m k 1
  • Seyed Mohammad Moghimi 2
  • Ali Asghar Pourezzat 3
2 Professor, Department of Management and Accounting, University of Tehran
3 Faculty of Management , University of Tehran
چکیده [English]

Background: Strategy scholars have argued that capabilities can influence firm performance through a variety of means and mechanisms.
Objective: Present study, based on the current state of the pharmaceutical companies and their need for dynamic capabilities, is trying to identify dynamic capabilities that make prospective and pioneering and fulfill their vision in current changing environment.
Methods: In order to identify these capabilities, the qualitative approach and the Grounded theory approach have been used. In this regard, main capabilities were identified by 12 deep interviews with pharmaceutical industry experts.
Findings: In the first phase of the study, 42 codes including market scanning, competitor monitoring etc. were extracted from interviews. And in coding phase, the codes obtained from previous step were classified into 13 codes of environmental scanning, creating an intelligent information system, idea generation, new product development, new process development, organizational flexibility, technological flexibility, adaptability, ability to evaluate and apply foreign knowledge, creating a communication network, managerial recognition, strategic decision making and managerial human capital. Finally, the ability to understand the environment, innovation capability, flexibility capability, attractiveness capability, and managerial capability were identified as dynamic capabilities of the pharmaceutical industry.
Conclusion: Pharmaceutical companies will be able to identify the conditions and changes through the ability to understand the environment and they will be able to provide appropriate response to these conditions by innovation and flexibility capabilities, attractiveness and managerial capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dynamic capabilities
  • understand of environment
  • innovation
  • flexibility