ارائه و اعتبار یابی مدل دیپلماسی تجاری در تجارت بین الملل برمبنای نظریه داده بنیان و مدل معادلات ساختاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول) vazifehdust@yahoo.com

3 گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران مرکز، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر ارائه و اعتبار یابی مدل دیپلماسی تجاری در تجارت بین الملل برمبنای نظریه داده بنیان و مدل معادلات ساختاری است. رویکرد پژوهش حاضر آمیخته از نوع اکتشافی می‌باشد. بنابراین رویکرد این پژوهش ترکیبی از رویکردهای کیفی و کمی (آمیخته) است که در آن از روشهای کیفی مقتضی از جمله مصاحبه اکتشافی جهت طراحی الگوی دیپلماسی تجاری در تجارت بین الملل استفاده شد و از روش‌های کمی برای آزمون مدل مفهومی پژوهش استفاده می‌شود. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش خبرگان حوزه تجارت بین الملل بودند و جامعه آماری در بخش کمی مدیران، معاونین و کارشناسان شرکت های صاداراتی و وارداتی شهر تهران بودند. با توجه به تعداد جامعه آماری و جهت اطمینان از پوشش کامل حجم نمونه، 400 پرسشنامه در بین کارکنان شرکتهای تجاری توزیع شد و از این تعداد 384 پرسشنامه به دلیل دقت و صحت داده ها مورد تحلیل قرار گرفت. بر مبنای الگوی داده بنیان درحیطه دیپلماسی تجاری عوامل فرهنگی ، عوامل مالی، عوامل بازار و عوامل سیاسی مورد شناسایی قرار گرفته و الگوی پژوهش ترسیم شده است. یافته ها نشان می دهد که  عوامل مالی تأثیر مثبت و معناداری بر عوامل سیاسی و فرهنگی  دارد. همچنین عوامل سیاسی و فرهنگی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر عوامل بازار دارند. علاوه براین تاثیر عوامل بازار و عوامل فرهنگی نیز بر دیپلماسی تجاری در تجارت بین الملل معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting and Validating a Model of Business Diplomacy in International Trade Based on the Grounded Theory and Structural Equation Modeling

نویسندگان [English]

  • Hamid Akbariye 1
  • Hossain Vazifedoust 2
  • Abbas Saleh Ardestani 3
1 Science and research branch, islamic azad university
2 Faculty of Business Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (corresponding author). vazifehdust@yahoo.com
3 Faculty of Business Management, Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study is aimed to present and validate the commercial diplomacy model in international trade based on grounded theory and structural equations modeling. The present study is mixed and explorative design. The approach of this study is a combination of qualitative and quantitative (mixed) approaches in which the required qualitative methods including explorative interview are used to design the commercial diplomacy model in international trade and quantitative methods are used to test the conceptual model of study. The study population in qualitative sector of study is managers and experts of commercial companies of Tehran city. The study population in quantitative sector is the employees of commercial companies. Based on the number of study population and to be sure of the full coverage of study sample, 400 questionnaires were distributed among the employees of commercial companies, of which 384 questionnaires were analyzed due to the accuracy and validity of data. Based on the grounded theory in commercial diplomacy field, the cultural, financial, market and political factors were identified and the study model was considered. The results showed that the financial factors had positive and significant impact on political and cultural factors. Also, political and cultural factors had positive and significant impact on market factors. In addition, the impact of market factors and cultural factors on the success of commercial diplomacy in international trade was significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Business Diplomacy
  • International business
  • Grounded Theory