تدوین ساختار مناسب آینده‌پژوهی در شهرداری اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان، دانش‌پژوه دکتری اقتصاد شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دکارشناس مشاور مدیریت مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی‌شهری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران ،(مسئول مکاتبات) z.ghatei62@yahoo.com

3 مسئول گروه پژوهش‌های شهری و اجتماعی مدیریت مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 مدیر عامل شرکت شهر و اندیشه نقش جهان، مدرس گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان، دکتری برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ا‌ی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

بررسی و شناخت آینده، یکی از نیازهای اساسی سازمان‌های امروزی برای بقا در محیط به شدت رقابتی و با تغییرات غیرقابل پیش‌بینی است. شهرداری اصفهان به عنوان یک سازمان کلیدی در توسعه شهری نیازمند کسب مهارت‌های جدیدی به منظور رویارویی با تغییرات سریع در آینده خواهدبود. بنابراین این پژوهش با هدف تعیین مناسب‌ترین رهیافت‌ آینده‌پژوهی جهت بکارگیری در شهرداری اصفهان و دستیابی به ساختار سازمانی مبتنی بر آینده‌پژوهی انجام شده‌است. نوع پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش تحلیل اسنادی جمع‌آوری شده‌است. در این پژوهش به منظور دستیابی به ساختار سازمانی مبتنی بر آینده‌پژوهی، نخست رهیافت‌های آینده‌پژوهی چون رهیافت‌های مشارکتی، راهبردی و سازمانی مورد بررسی قرار گرفته‌است. سپس به منظور انتخاب رهیافت مطلوب، پانل خبرگان متشکل از مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت شهری تشکیل و با بهره‌گیری از نظرات افراد خبره و متخصص رهیافت سازمانی به عنوان رهیافت مطلوب انتخاب شد و در نهایت با استناد به ویژگی‌های این رهیافت ساختار سازمانی گروه آینده‌پژوهی شهرداری اصفهان پیشنهاد شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the suitable futures studies structure in Isfahan municipality

نویسندگان [English]

  • Saeed Ebrahimi 1
  • Zahra Ghatei Kalashami 2
  • Masoud Hajbandeh 3
  • Daryoush Moradi 4
1 Dept. of Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Dept. of Urbanisation, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran (Corresponding Athour) z.ghatei62@yahoo.com
3 Dept. of Geographic & Urban Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
4 Dept. of Urbanisation, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Identifying and analyzing the future is one of the basic needs of today’s organizations in order to survive in very competitive and unpredictable environment. Isfahan municipality is a key organization in urban development, so it needs to gain new skills for facing rapid
Changes in the future. The objectives of this research are to introduce the most suitable futures studies approaches for using in planning and urban management and to design organizational structure based on foresighting. The research method is descriptive-analytic. Information was collected based on documental analysis method. For reaching organizational structure based on futures studies, different approaches such as participative, strategic, and corporate were studied by expert panel. 
The results reveal that corporate approach, is based on the assumption of implementation in an organization, is rooted in strategic notion, and emphasizes participation and exchange of views. Considering the characteristics mentioned, the corporate approach is more extensive than the other two approaches, and is therefore selected. Then due to characteristics of the corporate approach, the organizational structure of the Isfahan municipality futures studies group was suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures study
  • Corporate approach
  • Organizational Structure
  • Isfahan municipality