الگوی انتقال تکنولوژی با رویکرد آینده پژوهی درصنعت حمل و نقل ریلی (تحقیق موردی: قطار سریع السیر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت تکنولوژی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) Hojjat.ashoori@gmail.com

2 استاد دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده مهندسی صنایع، تهران، ایران

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت تکنولوژی، تهران، ایران

چکیده

در حال حاضر قرار گرفتن ایران در مسیر کریدورهای بین المللی، میزان تلفات جاده های ایران و بروز موضوعات زیست محیطی و مسأله انرژی، توسعه حمل و نقل و آینده پژوهی در آن را از ضروریات اولیه ساخته است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر وارائه الگوی انتقال تکنولوژی قطار سریع السیر با رویکردی آینده پژوهانه می باشد. گردآوری داده­ها از روش مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی صورت گرفته است. که پس از طی این مراحل از 73 شاخص استخراج شده، 54 شاخص اصلی با نظر خبرگان حوزه انتقال تکنولوژی حمل ونقل ریلی، انتخاب شد. باتوجه به این شاخص ها ی انتخابی پرسشنامه پژوهش طراحی و توزیع گردید. در نهایت پس از تکمیل پرسشنامه توسط 37 نفر از خبرگان حوزه انتقال تکنولوژی، داده های جمع آوری شده با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار PLS  Smart تحلیل گردید و مدل پژوهش، مورد برازش قرار گرفت وتعداد 49 شاخص در3 عامل و 8 بعد برای مدل طراحی شده پذیرفته شد. همچنین نتایج، نشانگر آن است که درعامل گزینش و کسب تکنولوژی  بعد گزینش تکنولوژی رتبه اول، اکتساب تکنولوژی رتبه دوم، شناسایی تکنولوژی مورد نیاز رتبه سوم، را کسب نموده اند، و درعامل استقرار و بکار گیری بعد های، انطباق وبومی سازی تکنولوژی، جذب وتحلیل تکنولوژی، بهره برداری از تکنولوژیبه ترتیب رتبه اول تا سوم را کسب نموده اند و در عامل تثبیت و نگهداری بعد های، توسعه وبهبود تکنولوژی و اشاعه تکنولوژی به ترتیب رتبه اول ودوم را به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transmission Technology Model with Futuristic Approach in Rail Transport Industry (Case Study: High Speed Train)

نویسندگان [English]

  • hojjat ashouri 1
  • S. Mohammad Seyed Hosseini 2
  • Reza Radfar 3
1 Islamic Azad University student, Science and Research Branch of Tehran, Department of Technology Management, Tehran, Iran (Corresponding Athour) Hojjat.ashoori@gmail.com
2 Professor of Science and Technology University of Iran, Faculty of Industrial Engineering, Tehran, Iran
3 Professor of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Faculty of Management and Economics, Department of Technology Management, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, placing Iran on the international corridors route has made the loss of Iranian roads and the emergence of environmental issues and the issue of energy, development of transportation and futures research in it. The purpose of this research is to identify effective factors and provide a fast-moving technology transfer model with a futuristic approach. Data collection has been done through library studies and field studies. After 73 of these indicators were extracted, 54 main indicators were selected by the experts in the field of transportation of rail transport technology. According to these indices, the research questionnaire was designed and distributed. Finally, after completing the questionnaire by 37 experts in the field of technology transfer, the data collected using structural equations and PLS Smart software were analyzed and the research model was fitted and the number of 49 indicators in 3 factors and 8 dimensions for the model Designed accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future Studies
  • technology
  • technology transfer
  • rail transport. Express train