بررسی تطبیقی متن چشم انداز و بیانیه ماموریت شرکت های برتر و شرکت های ایرانی در صنایع غذایی با استفاده از تکنیک متن کاوی و خوشه بندی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، (نویسنده مسئول) shafiei@profs.semnan.ac.ir

2 کارشناسی ارشد MBA، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

چکیده

با توجه به نقش مهم چشم انداز و بیانیه ماموریت در تبیین اهداف استراتژیک و جهت گیری سازمان ها، تحلیل متن این اسناد اهمیت به سزایی خواهد داشت. صنعت غذا به عنوان یکی از گسترده ترین صنایع در برطرف سازی یکی از نیاز های اساسی مردم در ایران نیازمند پیشرفت و بهبود می‌باشد. بدین منظور ما در این پژوهش به بررسی متن بیانیه ماموریت و چشم انداز شرکت های برتر صنایع غذایی در دنیا و ایران پرداختیم تا تفاوت ها و شباهت های بین جهت گیری این دو گروه را مشخص نماییم. در این پژوهش مقایسه بر 53 شرکت از لیست 500 شرکت برتر مجله فورچون و 42 شرکت برتر ایرانی به زعم وزارت صنعت و معدن صورت گرفته است. همچنین از تکنیک متن کاوی جهت پیش پردازش متون استفاده شد و در ادامه با استفاده از تکنیک خوشه بندی و الگوریتم K-Means شرکت ها در خوشه های مجزا قرار گرفتند. در نهایت با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه SAW مهم ترین ریشه ها در هر خوشه رتبه بندی شدند و به تایید خبرگان در زمینه صنایع غذایی رسیدند. متعاقبا بررسی تطبیقی بر خوشه های ایرانی و خارجی صورت گرفت و مشخص گردید که شرکت های خارجی بر مفاهیمی از قبیل توجه به مشتریان و ایجاد یک تصویر بهتر از سازمان تاکید دارند، در حالیکه شرکت های ایرانی بیشتر بر محصول، توسعه و کلی گویی تمرکز دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of Mission and Vision Statements of Top Fortune Companies and Iranian Companies in Food Industry using Text Mining and Clustering

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shafei nik abadi 1
  • Ata Karbasi kheyr 2
1 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University (Corresponding Athour) shafiei@profs.semnan.ac.ir
2 Master of Science (MBA), Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University
چکیده [English]

Mission and vision statement have an important role in company’s strategic goals and direction, so content analysis of such documents has a positive influence on company’s success. Food industry, as a major means of meeting one of people’s most essential needs, requires to be improved. Therefore, we aimed to analyze the mission and vision statement of top food industry companies in Iran and the world to understand about similarities and differences in their strategic alignments. The current research is conducted on 53 companies from top 500 fortune list and 42 Iranian pioneer companies based on ministry of industry and mining list. We used text mining technique to process the documents and clustered them into distinct groups by K-Means algorithm. Finally, we ranked the important roots in each cluster using SAW method. Then, we compared the clusters based on their essential components. The findings indicate that while foreign companies focus on customers and image creation, Iranian companies care about products, development and stating general concepts.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • vision
  • Mission Statement
  • Food Industry
  • Clustering
  • Text mining