رابطه مدیریت دانش و رفتارهای نوآورانه با در نظر گرفتن نقش جو و ساختار سازمانی (مورد مطالعه: صنعت بیمه استان گیلان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران )نویسنده مسئول(

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، شرکت بیمه دانا، ایران

3 گروه مدیریت دولتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

در این مطالعه ضمن بررسی تاثیرگذاری ساختار و جو سازمانی بر مدیریت دانش، ارتباط آن‌ها با رفتارهای نوآورانه نیز بررسی شده است. سعی بر آن است تا تاثیر ساختار و جو سازمانی بر مدیریت دانش و رفتارنوآورانه در صنعت بیمه استان گیلان مورد مطالعه قرار‌گیرد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر تکنیک اجرا توصیفی و تحلیلی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش مشتمل بر تمامی کارکنان صنعت بیمه استان گیلان است که تعداد آن‌ها 326 نفر است. حجم نمونه نیز به کمک جدول مورگان تعیین گردید و میزان حجم نمونه 181 نفر به دست آمد. برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه‌ها، از پرسش‌نامه استاندارد استفاده گردیده است. در نهایت فرضیه‌های پژوهش با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده مورد آزمون قرار گرفتند که مشخص گردید بین مدیریت دانش و رفتار نوآورانه با در نظر گرفتن ساختار و جو سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان رابطه‌ی معنی‌دار و مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of organizational structure and organizational climate in improving knowledge management through innovative behaviors (case study: Guilan Insurance Industry)

نویسندگان [English]

  • Sajjad Salehi-Kordabadi 1
  • Alireza Rasa 2
  • Hamidreza Rezaei-Klidbari 3
1 Department of Public Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran (Corresponding Author)
2 Master Of Public Management, Dana Insurance Company, Iran
3 Department of Public Management, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

This study investigated the effects of organizational structure and organizational climate on
knowledge management, and their relationship with innovative behavior is also studied. Since innovation is a critical tool for creating value and sustainable competitive advantage in organizations and knowledge is one of the sources of innovative behavior, this study attempt to influence the organizational structure and organizational climate on knowledge management and innovative behavior in insurance industry. This study form the purpose perspective is
applicable and form analytical techniques is descriptive and implemented. For data collection
we used standard questionnaires to test the hypotheses. Finally, this study shows there is a
relationship among knowledge management and innovative behavior with considering the role of organizational structure and organizational climate in Guilan Insurance Industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Structure
  • Supportive Climate
  • Innovative Climate
  • Knowledg Creation
  • Knowledge sharing
  • Insurance Industry