دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای سبک رهبری آینده‌نگر با استفاده از رویکرد دلفی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

محمد حکاک؛ عبداله ساعدی؛ معصومه مومنی مفرد


2. تبیین عوامل پیامدی الگوی برند سازی در صنعت حمل و نقل جاده‌ای کالا با رویکرد آینده پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

پرویز تورانی قزوینی؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ حمید رضا سعیدنیا؛ علی بدیع زاده